01.01.2008

Opodatkowanie umowy know - how

Umowa know - how, a kwestie podatkowe

Cechą charakterystyczną umowy, której elementem jest udzielenie know - how jest zobowiązanie strony świadczącej do udostępnienia i przekazania zamawiającemu poufnych, istotnych i użytecznych informacji oraz doświadczeń z określonego zakresu wiedzy, a także upoważnienie do korzystania z nich przez zamawiającego na wskazanych w umowie warunkach.

Podatek VAT

Zgodnie z art.2 ustawy o VAT, opodatkowaniu podlega sprzedaż towarów, odpłatne świadczenie usług na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz eksport i import towarów i usług. Przedmiotem umowy know - how jest obrót wiedzą poufną, która nie prowadzi do przeniesienia praw majątkowych, a jej zakres dotyczy wyłącznie dóbr niematerialnych. Zgodnie zatem z treścią art. 4 pkt. 1 i 2 ustawy, który wskazuje, że zbywanie i sprzedaż praw niematerialnych nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług również umowa typu know - how podatkowi temu nie będzie podlegała.

Należy jednak przy tym pamiętać, że organy skarbowe niejednokrotnie interpretują umowę know - how jako umowę, która dotyczy w rzeczywistości usług doradztwa, a w związku z tym opodatkowaną podatkiem VAT według zasad ogólnych.

Podatek dochodowy

Z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że wiedza uzyskana w formie know - how stanowi wartość niematerialną i prawną, której równowartość podlega amortyzacji. Zgodnie bowiem z artykułem 16b ust.1 pkt.7 ustawy, amortyzacji podlega między innymi nabyta, nadająca się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania wartość, stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how), o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywana przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Na mocy art.15 ust.6 ustawy kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia wartości materialnych i prawnych dokonane zgodnie z przepisami art. 16a-16m. Przepisy te stwierdzają, że wartością początkową prawa majątkowego jest cena jego nabycia. Z tym, że jeżeli wynagrodzenie wynikające z umowy jest uzależnione od wysokości przychodów z praw w ten sposób uzyskanych to przy ustalaniu wartości początkowej praw majątkowych nie uwzględnia się tej części wynagrodzenia.

Podatnicy ustalają stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych na cały okres amortyzacji przed dokonaniem pierwszego odpisu, przy czym, okres ten dla know-how nie może być krótszy niż 60 miesięcy.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0