Opodatkowanie umowy know - how

Wtorek
01.01.2008
Umowa know - how, a kwestie podatkowe
 

Cechą charakterystyczną umowy, której elementem jest udzielenie know - how jest zobowiązanie strony świadczącej do udostępnienia i przekazania zamawiającemu poufnych, istotnych i użytecznych informacji oraz doświadczeń z określonego zakresu wiedzy, a także upoważnienie do korzystania z nich przez zamawiającego na wskazanych w umowie warunkach.

Podatek VAT

Zgodnie z art.2 ustawy o VAT, opodatkowaniu podlega sprzedaż towarów, odpłatne świadczenie usług na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz eksport i import towarów i usług. Przedmiotem umowy know - how jest obrót wiedzą poufną, która nie prowadzi do przeniesienia praw majątkowych, a jej zakres dotyczy wyłącznie dóbr niematerialnych. Zgodnie zatem z treścią art. 4 pkt. 1 i 2 ustawy, który wskazuje, że zbywanie i sprzedaż praw niematerialnych nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług również umowa typu know - how podatkowi temu nie będzie podlegała.

Należy jednak przy tym pamiętać, że organy skarbowe niejednokrotnie interpretują umowę know - how jako umowę, która dotyczy w rzeczywistości usług doradztwa, a w związku z tym opodatkowaną podatkiem VAT według zasad ogólnych.

Podatek dochodowy

Z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że wiedza uzyskana w formie know - how stanowi wartość niematerialną i prawną, której równowartość podlega amortyzacji. Zgodnie bowiem z artykułem 16b ust.1 pkt.7 ustawy, amortyzacji podlega między innymi nabyta, nadająca się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania wartość, stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how), o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywana przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Na mocy art.15 ust.6 ustawy kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia wartości materialnych i prawnych dokonane zgodnie z przepisami art. 16a-16m. Przepisy te stwierdzają, że wartością początkową prawa majątkowego jest cena jego nabycia. Z tym, że jeżeli wynagrodzenie wynikające z umowy jest uzależnione od wysokości przychodów z praw w ten sposób uzyskanych to przy ustalaniu wartości początkowej praw majątkowych nie uwzględnia się tej części wynagrodzenia.

Podatnicy ustalają stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych na cały okres amortyzacji przed dokonaniem pierwszego odpisu, przy czym, okres ten dla know-how nie może być krótszy niż 60 miesięcy.


Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Great work and if you don't waste your time and focus on the good, rather than the bad, then I think there is no way you won't be able to achieve your goal. Great thought. ...

96 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I think understanding reality is the key to staying in present moment and live it fully. I will have you check out these editing and proofreading service as well as list of...

96 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Jak założyć spółkę z o.o.?

W zarejestrowaniu i ruszeniu mojej spółki nie pomogła mi żadna książka, tylko http://www.spolka.org/rejestracja-spolek/ . Na 100% podchodzą do każdego klienta dając...

3 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Własny biznes z małym kapitałem

Sądzę ,że w twoim przypadku spółka będzie odpowiednia. Jeśli nie wiesz jak rozpocząć, to skontaktuj się z http://spolka.org/rejestracja-spolek/. Pomogą tobie...

232 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Biznes po stronie dobra

there is no bad side if your employee but according to me business is full time occupation, you can not postpone your attention to a problem like customer complaint and so on,...

21 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Great post! I am actually getting ready to across this information, is very helpful my friend. Also great blog here with all of the valuable information you have. Keep up the...

96 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I am here to put as much weigh as I can to make your points asserted. Well this can be said about some of the available dissertation writing help and assignment help

96 wypowiedzi
ostatnia 20.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Great work and indeed this is why you are able to turn a seemingly gigantic issue to an easy to summarise work thanks largely to your efforts. essay writing service

96 wypowiedzi
ostatnia 20.07.2018