Sztywne znaczy zabronione

Wtorek
08.09.2009
W interesach nie wszystkie chwyty są dozwolone. Nawet fakt powszechnego stosowania niedozwolonych praktyk w biznesie w żaden sposób nie usprawiedliwia przedsiębiorców, którzy stosują je w relacjach ze swoimi kontrahentami.
 

Jedną z niestety często stosowanych niedozwolonych praktyk biznesowych jest narzucanie przez franczyzodawców cen sztywnych lub minimalnych w umowach zawieranych z franczyzobiorcami lub dystrybutorami.

Kiepskie usprawiedliwienie

Franczyzobiorcy niejednokrotnie nie zdają sobie sprawy z tego, że stosowanie cen sztywnych czy minimalnych jest zabronione. Argumenty, że strategia cenowa jest ważnym elementem kampanii wizerunkowej wydają się kiepskim usprawiedliwieniem. Takie postępowanie jest po prostu zakazane przez ustawę z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, która stoi na straży uczciwych praktyk biznesowych.

Na mocy art. 6 ust. 1 pkt 1 tej ustawy bezwzględnym zakazem objęte są porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym, polegające w szczególności na ustalaniu, bezpośrednio lub pośrednio, cen i innych warunków zakupu lub sprzedaży towarów. Mówiąc wprost powyższy przepis zabrania narzucania cen sztywnych lub minimalnych w relacjach między kontrahentami (np. między franczyzodawcami a franczyzobiorcami) jest zakazane. Takie postępowanie narusza bowiem zasady uczciwej gry rynkowej i z góry stawia jednego z kontrahentów (czyli w tym przypadku franczyzobiorcę) na straconej pozycji. W przypadku narzucenia ceny sztywnej franczyzobiorca, wbrew regułom uczciwej gry rynkowej nie jest już równoprawnym partnerem dla franczyzodawcy. A przecież stawianie kontrahenta pod ścianą poprzez narzucanie dyktatu cenowego niewiele ma wspólnego z zasadami biznesowego fair play.

Rozwiązania przyjęte w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów doprecyzowuje, wydane na jej podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazów porozumień ograniczających konkurencję. Rozporządzenie to określa m.in. tzw. klauzule niedozwolone. Wprowadzenie takich rozwiązań do umowy stanowi naruszenie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Według § 7 pkt 1 wspomnianego Rozporządzenia za klauzulę niedozwoloną uznaje się postanowienie mające na celu ograniczenie prawa nabywcy do ustalania ceny sprzedaży poprzez narzucenie przez dostawcę minimalnych lub o określonej wysokości (sztywnych) cen sprzedaży towarów objętych porozumieniem.

Poza tym na mocy Kodeksu cywilnego niedozwolona klauzula umowna narzucająca ceny sztywne lub minimalne jest nieważna z mocy prawa. Franczyzodawca musi więc pamiętać, że zamieszczenie w umowie z franczyzobiorcą klauzuli niedozwolonej w żaden sposób nie wiąże franczyzobiorcy. Umowa pozostanie ważna, natomiast regulacje dotyczące cen sztywnych czy minimalnych po prostu lądują w koszu.

Bat na nieuczciwych

Przedsiębiorcy, którzy w relacjach z kontrahentami uciekają się do nieuczciwych praktyk nie mogą liczyć na bezkarność. Franczyzobiorca, któremu franczyzobiorca narzucił cenę sztywną może złożyć Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) pisemne zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania praktyk ograniczających konkurencję. Na podstawie takiego zawiadomienia Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może wszcząć przeciwko franczyzobiorcy postępowanie antymonopolowe. W najgorszym wypadku nieuczciwego franczyzodawcę może spotkać kara sięgająca nawet 10 proc. przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym bezpośrednio rok, w którym nałożono karę.

Gra niewarta świeczki

Konsekwencje dla franczyzodawcy stosującego nieuczciwe chwyty w postaci cen sztywnych czy minimalnych mogą być więc bardzo dotkliwe. Przy dużych obrotach taka kara wiążę się po prostu z utratą pokaźnej sumy. Franczyzodawcy powinni się więc poważnie zastanowić czy gra- w postaci narzucania sztywnych lub minimalnych cen- jest rzeczywiście warta świeczki. Naruszając reguły uczciwej konkurencji narażają się bowiem nie tylko na straty finansowe, ale i na utratę renomy. A ciężko jest przecież funkcjonować na rynku z piętnem nieuczciwego biznesmena, który nie postępuje fair ze swoimi kontrahentami.

Paweł Białobok, PROFIT system


PROFIT system

POPULARNE NA FORUM

Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Great work and if you don't waste your time and focus on the good, rather than the bad, then I think there is no way you won't be able to achieve your goal. Great thought. ...

96 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I think understanding reality is the key to staying in present moment and live it fully. I will have you check out these editing and proofreading service as well as list of...

96 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Jak założyć spółkę z o.o.?

W zarejestrowaniu i ruszeniu mojej spółki nie pomogła mi żadna książka, tylko http://www.spolka.org/rejestracja-spolek/ . Na 100% podchodzą do każdego klienta dając...

3 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Własny biznes z małym kapitałem

Sądzę ,że w twoim przypadku spółka będzie odpowiednia. Jeśli nie wiesz jak rozpocząć, to skontaktuj się z http://spolka.org/rejestracja-spolek/. Pomogą tobie...

232 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Biznes po stronie dobra

there is no bad side if your employee but according to me business is full time occupation, you can not postpone your attention to a problem like customer complaint and so on,...

21 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Great post! I am actually getting ready to across this information, is very helpful my friend. Also great blog here with all of the valuable information you have. Keep up the...

96 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I am here to put as much weigh as I can to make your points asserted. Well this can be said about some of the available dissertation writing help and assignment help

96 wypowiedzi
ostatnia 20.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Great work and indeed this is why you are able to turn a seemingly gigantic issue to an easy to summarise work thanks largely to your efforts. essay writing service

96 wypowiedzi
ostatnia 20.07.2018