12.01.2016

Jak przystąpić do Polskiej Organizacji Franczyzodawców

Polska Organizacja Franczyzodawców skupia franczyzodawców, którzy zobowiązali się przestrzegać Europejskiego Kodeksu Etyki Udzielania Franczyzy.

Członkowie POF uczestniczą w szkoleniach i spotkaniach organizacji, a firmy o dłuższym stażu udzielania franczyzy mogą uzyskać Certyfikat Wiarygodności POF.

Członkiem Polskiej Organizacji Franczyzodawców może być osoba fizyczna lub prawna będąca pracodawcą, której istotnym przedmiotem działalności gospodarczej jest udzielanie franczyzy, posiadająca minimum dwóch franczyzobiorców. Członek POF musi spełniać oraz przestrzegać wymogów Europejskiego Kodeksu Etyki Udzielania Franczyzy.

Korzyści z przystąpienia

 1. Certyfikaty wiarygodności
  Dzięki przynależności do POF łatwiej i taniej znaleźć wiarygodnego franczyzobiorcę. Do firm-członków zgłasza się więcej kandydatów - przekonuje ich renoma Certyfikatu Wiarygodności nadawanego przez POF franczyzodawcom po zweryfikowaniu zgodności ich umowy franczyzowej z Europejskim Kodeksem Etyki Udzielania Franczyzy.
 2. Grupa samoszkoląca
  POF organizuje dla menedżerów pracujących w firmach franczyzowych będących członkami POF warsztaty na temat sytuacji na rynku franczyzy, konstrukcji umowy franczyzowej i podręcznika operacyjnego. Dla członków organizowane są również szkolenia z tematyki ogólnobiznesowej (np. z wizerunku profesjonalisty, kontaktów z mediami) oraz dotyczące optymalizacji systemów franczyzowych (np. sposobów pozyskiwania franczyzobiorców).
 3. Animator rynku
  Zarząd i członkowie POF wypowiadają się często w mediach promując rynek franczyzy i marki franczyzowe, które reprezentują.
 4. Mediator
  Na prośbę franczyzodawcy POF może się podjąć mediacji między nim a franczyzobiorcą.
 5. Giełda informacji
  Na spotkaniach POF członkowie organizacji dzielą się doświadczeniami w zarządzaniu systemem franczyzowym oraz wiedzą o ciekawych lokalizacjach i nieciekawych franczyzobiorcach.

Certyfikat dla najlepszych

Członkowie POF mogą otrzymać certyfikat, jeśli nieprzerwanie od dwóch lat na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działa przynajmniej dwóch ich franczyzobiorców. Certyfikat jest znakiem jakości systemu i może służyć do jego promocji, szczególnie w przypadku poszukiwania nowych franczyzobiorców. Certyfikaty przyznaje Zarząd POF na podstawie informacji dostarczonych przez członka POF (m.in. umowa franczyzowa) oraz informacji z rynku (m.in. wizerunek systemu w mediach, relacje z franczyzobiorcami).

Przystąpienie do Polskiej Organizacji Franczyzodawców

Do organizacji mogą przystąpić wszystkie firmy spełniające wymogi statutowe, czyli udzielające franczyzy i deklarujące przestrzeganie Europejskiego Kodeksu Etyki Udzielania Franczyzy. Aby przystąpić do POF, należy przesłać na adres organizacji (pocztą lub faksem) wypełnioną i podpisaną Deklarację przystąpienia do POF oraz Deklarację spełniania wymogów Statutu POF oraz wymogów Europejskiego Kodeksu Etyki Udzielania Franczyzy. O przyjęciu do POF decyduje Zarząd Organizacji.

Deklaracja Członkowska dostępna także na stronie: franczyza.org.pl/czlonkowie

Władze Polskiej Organizacji Franczyzodawców

Władzami Polskiej Organizacji Franczyzodawców są Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd i Komisja Rewizyjna.

Walne Zgromadzenie Członków

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Organizacji. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd i odbywa się corocznie. W posiedzeniu biorą udział wszyscy Członkowie Organizacji.

Zarząd Polskiej Organizacji Franczyzodawców

Zarząd kieruje całokształtem działalności Organizacji, w tym przyjmowaniem nowych Członków, kontrolą przestrzegania Europejskiego Kodeksu Etyki Udzielania Franczyzy i wydawaniem certyfikatów. Aktualnie w skład Zarządu POF wchodzą następujące osoby:

 • Monika Dąbrowska (McDonald's Polska) - prezes zarządu
 • Janusz Bartkowiak (ITM Polska) - członek zarządu
 • Waldemar Jezierski (Eurocash Franczyza) - członek zarządu
 • Marek Lipka (Carrefour) - członek zarządu
 • Małgorzata Morek (Orbis) - członek zarządu
 • Damian Ozga (My Travel) - członek zarządu
 • Arkadiusz Słodkowski (PROFIT system) - członek zarządu

Komisja Rewizyjna

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności organizacji i jej gospodarki finansowej. Aktualnie w skład Komisji Rewizyjnej POF wchodzą następujące osoby:

 • Paweł Korobacz (YES Biżuteria)
 • Sylwester Mroczek (Carrefour)

Bliższe informacje są dostepne pod numerem telefonu 22 560 80 35 i mailem pof@franczyza.org.pl.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0