16.04.2003

Działania Polskiej Organizacji Franczyzodawców

Działania POF – rok po roku.

2006 rok - Spotkania branży

W 2006 roku odbyły się pierwsze warsztaty dla franczyzodawców. Zgromadziły rekordową liczbę gości - 140 przedstawicieli z 90 sieci franczyzowych i agencyjnych. Uczestnicy podkreślali konieczność organizowania tego typu spotkań. Podczas warsztatów franczyzodawcy mieli okazję wymienić doświadczenia związane z rozwojem sieci oraz zdobyć wiedzę o tym, jak stworzyć dobry system franczyzowy i jak sprawnie zarządzać siecią.

W 2006 roku franczyzodawcy mogli się spotkać jeszcze raz - na IV Ogólnopolskim Salonie Franchisingu, który już tradycyjnie POF objęła patronatem. Salon odbył się w PKiN w Warszawie w dniach 12-14 października.

Trzecie spotkanie - tym razem tylko członków Organizacji - miało miejsce 27 października 2006. W tym dniu odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków POF, na którym uchwalono zmiany w statucie POF, umożliwiające członkostwo w organizacji sieciom agencyjnym. Podczas Zebrania wybrano nowy Zarząd. Prezesem został Sławomir Miłow, dyrektor generalny Jean Louis David Polska, członkami Zarządu: Jacek Cabaj, Telepizza i Marzena Wieczorek-Starczewska, A.Blikle.

czytaj więcej: franczyza.org.pl

2004 i 2005 rok - patronat nad Ogólnopolskim Salonem Franchisingu

W latach 2004 i 2005 Polska Organizacja Franczyzodawców objęła ponownie patronat nad II i III Ogólnopolskim Salonem Franchisingu.

2003 rok - Ogólnopolski Salon Franchisingu

24-26 czerwca w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbył się Salon Franchisingu, jako impreza towarzysząca IV Targom MSP.

Wstęp dla zwiedzających był darmowy. Podczas Salonu odbyły się warsztaty poświęcone rozwojowi franczyzy w Polsce. Głównym organizatorem Salonu była Polska Organizacja Franczyzodawców. Patronat medialny nad imprezą objął portal Franchising.pl i miesięcznik Franchising Info.

Szczegółowe informacji na temat następnego Salonu Franchisingu znajdziecie Państwo na stronie franczyza.pl.

2002 rok - Legalne licencje

Sejm przyjął projekt nowelizacji prawa własności przemysłowej usuwający krytykowane zapisy ograniczające rozwój franchisingu we Polsce.

W rubryce gorący temat zajmowaliśmy się sprawą poprzedniej nowelizacji prawa własności przemysłowej, która weszła w życie w sierpniu 2001 roku. Artykuł 163 ustęp 2 wspomnianej ustawy stanowił, że udzielenie sublicencji na używanie znaku towarowego jest niedopuszczalne. Spowodowało to zatrzymanie rozwoju franczyzy w Polsce. Sieci zagraniczne chcące zainwestować w Polsce zostały pozbawione prawa do odsprzedaży licencji pojedynczym biorcom. POF przedstawił ustawodawcy zagrożenia dla rynku MSP wynikające z tej wersji ustawy. Wraz z Konfederacją Pracodawców Prywatnych POF doprowadził do wycofania się ustawodawcy z kontrowersyjnego zapisu o zakazie sprzedaży sublicencji. Omówienie proponowanych przez POF zmian można znaleźć w aktualnościach prawnych (nowelizacja prawa własności przemysłowej).

Przyjęcie przez parlament obecnych regulacji jest największym dotychczasowym sukcesem Polskiej Organizacji Franczyzodawców.

2001 rok - FRANCZYZA zamiast FRANCHISE

Jednym z pierwszych celów POF było uporządkowanie terminologii związanej z pojęciem franczyzy.

Angielski termin franchise i jego pochodne były dotąd różnie tłumaczone na język polski. Na przykład angielskie „franchisee" tłumaczone było jako: franchisobiorca, franszyzobiorca, franchise-biorca, franchisingobiorca, biorca franszyzy, itp. Dodatkowym kłopotem jest angielska pisownia, która czytana fonetycznie po polsku daje zupełnie inne brzmienie niż w angielskim oryginale; odwrotnie niż ze słowem marketing nie nastręczającym podobnych problemów.

W związku z tym z inicjatywy Grzegorza Chmielarskiego, Prezesa Polskiej Organizacji Franczyzobiorców, w 2001 roku zwrócono się do Rady Języka Polskiego z propozycją spolszczenia terminologii związanej z pojęciem franczyzy.

POF zaproponowała uporządkowanie terminologii poprzez:

  • spolszczenie angielskiego pojęcia „franchise" za pomocą polskiego „franczyza" i potraktowanie go jako podstawy słowotwórczej terminów pochodnych,
  • przyjęcie polskiej pisowni przez „cz" - dzięki temu uzyskamy zbieżność fonetyczną z oryginałem angielskim i jednocześnie odróżnienie od pojęcia "franszyza" stosowanego w dziedzinie ubezpieczeń.

Proponowane przez POF terminy były następujące:

  • Franczyza (ang. franchise) - prawa i obowiązki będące przedmiotem umowy pomiędzy franczyzodawcą a franczyzobiorcą.
  • Franczyza (ang. franchising) - udzielenie praw (i przyjęcie obowiązków) poprzez zawarcie umowy franczyzy; jako drugie znaczenie tego słowa.
  • Umowa franczyzy (ang. franchise agreement) - umowa pomiędzy franczyzodawcą a franczyzobiorcą, której przedmiotem jest franczyza będąca sumą określonych praw i obowiązków.
  • Franczyzobiorcą (ang. franchisee) - strona umowy uzyskująca prawa (i przyjmująca obowiązki) składające się na franczyzę; analogicznie jak: kredyt - kredytobiorca.
  • Franczyzodawca (ang. franchisor) - strona umowy udzielająca praw (i nakładająca obowiązki) składających się na franczyzę; analogicznie jak: kredyt - kredytodawca.

Rada Języka Polskiego przychyliła się do propozycji Polskiej Organizacji Franczyzobiorców. Zdaniem Prof.dr.hab. Andrzeja Markowskiego, Przewodniczącego Rady Języka Polskiego, spolszczony termin - franczyza - ma jasną, jednoznaczną pisownię, nie odbiegającą od wymowy. Wyrazy pochodne: franczyzodawca i franczyzobiorca są utworzone zgodnie z polskimi regułami słowotwórczymi. Zestawienie umowa franczyzy jest także poprawne. Pewien kłopot może jedynie sprawiać to, że termin franczyza został obciążony dwoma znaczeniami.

- Mam jednak nadzieję, że w konkretnych tekstach handlowych będzie zawsze wiadomo, o które znaczenie chodzi – napisał Prof. Markowski w liście do Polskiej Organizacji Franczyzodawców.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0