10.06.2005

Zadbaj o szczegóły umowy

Zawierając umowę franczyzy, należy zadbać o prawa i obowiązki stron, warunki jej rozwiązania, klauzule konkurencyjności i ochrony tajemnicy.

Określenie niezbędnych elementów umowy franczyzowej jest trudne. Należy ona do grupy tzw. umów nienazwanych. Możliwość jej zawarcia wynika z zasady swobody kształtowania umów określonej w kodeksie cywilnym.

Wspólnota sukcesu

Umowę franczyzy od podobnych do niej umów nazwanych, czyli np. zlecenia czy umowy agencyjnej, odróżnia niezależność prawno-organizacyjna stron. Franczyzobiorca w ramach umowy prowadzi działalność na własny rachunek. Zarazem podejmowana działalność prowadzona jest nie pod własnym szyldem, lecz przy wykorzystaniu firmy i renomy franczyzodawcy.

Na dobry początek

Elementem, na którym opiera się współpraca stron w ramach umowy franczyzy, jest licencja, czyli tzw. pakiet franczyzowy, który zawiera szczegółowe regulacje zasad korzystania ze znaków towarowych i usługowych oraz know-how, zakres usług świadczonych przez franczyzodawcę oraz opłat uiszczanych przez franczyzobiorcę. W skład pakietu wchodzi również podręcznik operacyjny, będący nakreśloną przez dawcę licencji szczegółową instrukcją, do stosowania której zobowiązany jest biorca w codziennej działalności w ramach sieci.

Ostrożność nie zawadzi

Istotnym elementem porozumienia franczyzy jest leżący po stronie biorcy zakaz ujawniania osobom trzecim know-how udostępnionego przez franczyzodawcę. Ochronie know-how i jednolitego wizerunku firmy służą umieszczane w umowie klauzule zakazu konkurencji oraz zachowania tajemnicy.

Umowa powinna również precyzować przypadki, w których ulega rozwiązaniu.

Więcej: Anna Leder, „Puls Biznesu”, 8 czerwca, 2005 r.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0