23.12.2005

Rozwój sieci detalicznej LOTOS

LOTOS zdecydował, że nie będzie wprowadzał na rynek „taniej” sieci stacji paliw.

Obecnie LOTOS Paliwa zarządza drugą co do wielkości siecią stacji w Polsce, bezpośrednio konkurując z najsilniejszymi koncernami. Udział LOTOS-u w rynku wynosi teraz 5,7 proc. Aktualnie w strukturze sieci LOTOS funkcjonują trzy systemy zarządzania. 80 stacji to obiekty własne LOTOS-u, 43 to stacje partnerskie, a 239 patronackie. Łączna liczba stacji LOTOS-u powiększy się o 39 obiektów zakupionych pod marką Esso od amerykańskiego koncernu ExxonMobil oraz o planowane 22 stacje funkcjonujące pod logo Slovnaft, na zakup których została podpisana we wrześniu umowa przedwstępna. Po przejęciach udział LOTOS-u w detalicznym rynku paliw w Polsce wzrośnie w 2006 r. do 7,5 – 8 proc. Docelowo w 2010 r. spółka chciałaby osiągnąć poziom 10 – 12 proc. Pozwoli to na uzyskanie dostępu do stacji z logo LOTOS na terenie całej Polski.

Zarząd LOTOS Paliwa podjął decyzję o wybraniu określonych kierunków działań po wnikliwej analizie rynku detalicznej sprzedaży paliw w kraju. Wynika z niej, że konsumpcja paliw będzie rosła, przy jednoczesnym wzroście znaczenia stacji markowych. Na rynku obserwuje się też tendencje do konsolidacji podmiotów zajmujących się sprzedażą paliw.

Już rozpoczęło się włączanie do sieci stacji Esso. W 2006 r. proces konsolidacji dwóch zakupionych sieci się zakończy. Wszystkie obiekty będą podlegać zmianie wizerunku (rebranding), co ma zagwarantować pełną identyfikację wizualną z marką LOTOS. Rozszerzeniu ulegnie wdrożony już program flotowy. Dodatkowo będą kontynuowane prace nad uruchomieniem programu lojalnościowego, który obejmie pełną, rozszerzoną sieć stacji. Tam, gdzie jest to technicznie możliwe obiekty własne i partnerskie LOTOS-u, a także przejmowane stacje Esso, zostaną doposażone w stanowiska do tankowania LPG. LOTOS będzie zwiększał też liczbę własnych stacji, tak aby na koniec 2006 r. mieć ich 150.

Info: LOTOS Paliwa