Franchising na świecie - Ameryka Północna i Południowa

Niedziela
14.01.2001
Przegląd regulacji prawnych
 

Brazylia

Prawo normujące umowę franchisingową obowiązuje w Brazylii od końca 1994 roku. Stanowi ono m.in., że dokumenty ujawniające określone informacje uznane przez ustawę za istotne muszą zostać dostarczone franchisobiorcy, wraz z załączonym do nich projektem umowy, w terminie nie późniejszym niż 10 dni przed planowanym podpisaniem umowy ostatecznej lub umowy przedwstępnej, jeżeli strony zamierzają taką zawrzeć, lub przed dokonaniem odpowiednich płatności. Wzajemne relacje stron nie są regulowane w tym a akcie prawnym, lecz odpowiednio w brazylijskim kodeksie cywilny i handlowym.

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej

Stany Zjednoczone są kolebką franchisingu. Obowiązujące w tym kraju prawo zawiera przepisy mające bezpośredni wpływ na ukształtowanie franchisingu zarówno na szczeblu federalnym, jak i w regulacjach obowiązujących w poszczególnych stanach.

Na poziomie prawa federalnego obowiązują wymogi przedumownego ujawniania istotnych informacji, wprowadzone w dokumencie Rule on Disclosure Requirements and Prohibitions Concerning Franchising and Business Oportunity Ventures przez Federalną Komisję Handlu („Federal Trade Commission”) w ramach jej uprawnień stanowiących. Ustanawia on zakres minimalnej ochrony przysługującej stronom umowy franchisingowej i ma zastosowanie we wszystkich stanach, za wyjątkiem tych, w których wprowadzone zostały wymagania bardziej restrykcyjne.

W uregulowaniach stanowych obowiązujących w wielu stanach również mamy do czynienia z szeregiem wymogów prawnych, spośród których do najbardziej surowych zaliczają się przepisy dotyczące rejestracji ofert franchisingowych i dostarczenia dokumentów zawierających istotne dane na temat licencji przed zawarciem umowy. Jednakże w większości stanów nie obowiązuje żaden z tych wymogów, bądź też wymaga się ujawnienia danych na etapie przedumownym, ale nie ma wymogu rejestracji.
Zgodnie z wymogami zawartymi w powyżej wymienionym akcie prawnym Federalnej Komisji Handlu, franchisodawca ma obowiązek przedstawienia przyszłemu franchisobiorcy informacji obejmujących m.in. następujące kwestie:

  1. tożsamość franchisodawcy, jego nazwa handlowa i używane znaki towarowe;
  2. informacje na temat doświadczenia gospodarczego franchisodawcy, członków jego zarządu i innych osoby pełniących istotne funkcje w przedsiębiorstwie franchisodawcy;
  3. historia sporów sądowych (karnych, cywilnych i administracyjnych), których stroną był franchisodawca lub osoby wymienione w punkcie (b) powyżej;
  4. dane dotyczące upadłości podmiotów, w których funkcje pełniły w przeszłości osoby wymienione w punkcie (b) powyżej;
  5. opis pakietu franchisingowego;
  6. fundusze początkowe wymagane od franchisobiorców;
  7. porozumienia finansowe i inne informacje finansowe dotyczące franchisodawcy;
  8. zakres osobistego uczestnictwa w prowadzeniu przedsiębiorstwa na zasadach franchisingu wymaganego od franchisobiorcy;
  9. zasady rozwiązania, wygaśnięcia i przedłużenia umowy franchisingowej;
  10. dane statystyczne dotyczące liczby franchisobiorców i rynków zbytu posiadanych przez franchisodawcę.

Północno-amerykańskie stowarzyszenie o nazwie North American Securities Administrators Association sporządziło zunifikowany okólnik dotyczący ofert franchisingu, mający na celu umożliwienie stosowania jednolitego wzorcowego formatu uwzględniającego zarówno wymagania prawa federalnego, jak i stanowego. Lista informacji wymaganych zgodnie z postanowieniami tego okólnika, nazwanego Uniform Franchise Offering Circular (UFOC), nieco różni się od listy ustalonej przez Federalną Komisję Handlu. Co do zasadniczych wymogów listy te są jednak niemalże zgodne, dlatego też wzorzec UFOC został zaakceptowany przez Komisję jako alternatywny do wzorca wymaganego w regulacji federalnej.

Kanada

W Kanadzie prawo regulujące franchising obowiązuje obecnie w dwóch prowincjach: w Albercie - od wczesnych lat osiemdziesiątych i w Ontario od lipca 2001. Prawdopodobnie już wkrótce zacznie ono obowiązywać w całej Kanadzie. Tamtejsze unormowania wymagają wyjawienia istotnych informacji na co najmniej 14 dni przed podpisaniem umowy lub dokonaniem odpowiednich płatności. Ponadto na franchisobiorcę i franchisodawcę nałożony jest obowiązek uczciwego prowadzenia interesów („w dobrej wierze i zgodnie z dobrymi obyczajami handlowymi”), a franchisobiorcom przyznane zostało m.in. prawo stowarzyszania się oraz dochodzenia odszkodowania za szkody w przypadku przekazania im przez franchisodawcę nieprawdziwych informacji.

Meksyk

Prawo uchwalone w 1991 roku nakłada na Franczyzobiorcę obowiązku ujawnienia danych. Istniej również obowiązek rejestracji w Meksykańskim Urzędzie Własności Przemysłowej.

Wymogi dotyczące „obowiązku ujawnienia” są podobne do tych z USA z tym że zakres ujawnianych danych jest mniejszy. Zmiany wprowadzone do tej ustawy przez Izbę Reprezentantów czekają na debatę w Senacie.

KM&ŁS


PROFIT system

POPULARNE NA FORUM

Poradnik: jak promować swoją firmę na Facebooku

Dobrym sposobem na reklamę firmy jest masowa wysyłka maili, e-mail marketing staje się coraz bardziej popularny, z racji na swoją skuteczność i niskie koszta. w łatwy...

61 wypowiedzi
ostatnia 26.04.2018
Coś więcej niż zysk, szukam pomysłu na trwały i ciągły biznes !

I can enable you to out on the supplier side Pay to Do my Assignment You can benefit offering on eBay and after that wandering into your own online store which has a...

8 wypowiedzi
ostatnia 26.04.2018
Franchising - jak to jest po polsku?

Thanks for your post. There is a lot of information needed for me Happy Room

10 wypowiedzi
ostatnia 26.04.2018
Siłownia

ciekawe wiadomości i strona 192.168 ll

11 wypowiedzi
ostatnia 25.04.2018
Faktoring a franczyza

Faktoring jest sposobem na uzyskanie dodatkowej gotówki-moim zdaniem lepsze to niz pakowanie się w kredyt. Niestety nie wiem czy mając juz franczyzę mozesz starać się o...

26 wypowiedzi
ostatnia 24.04.2018
Jaka reklama się opłaca?

Tradycyjna reklama jak baner czy plandeka zawsze się sprawdzi. My zamawialiśmy jedno i drugie od http://erka.gdansk.pl/plandeki/ i z obu rzeczy jesteśmy zadowoleni,...

200 wypowiedzi
ostatnia 23.04.2018
Tani biznes dla początkującego

Przy rozwijaniu swojego biznesu zdecydowanie dobrze jest wziąć pod uwagę fachową pomoc czyli firmę consultingową. My korzystaliśmy z usług...

80 wypowiedzi
ostatnia 23.04.2018
Własny biznes z małym kapitałem

Mały kapitał to nie problem. Problemy zaczynają się wtedy,gdy nie radzimy sobie w zarządzaniu. W takim przypadku należy zainteresować się...

227 wypowiedzi
ostatnia 23.04.2018
zobacz więcej na forum