Rozwój Franchisingu w Polsce - Położenie prawne franchisodawcy i franchisobiorcy

Poniedziałek
22.01.2001
Przedsiębiorstwa zrzeszone w sieci franchisingowej mają wszystkie prawa i obowiązki wynikające z ich działalności jako samodzielnych podmiotów.
 

Na przedsiębiorstwach zrzeszonych w sieci spoczywają wszystkie obowiązki wynikające z ich działalności jako samodzielnych podmiotów, toteż ponoszą one pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za skutki swych działań. Ich kontrahenci nie mają w zasadzie możliwości zgłaszania swych roszczeń bezpośrednio do organizatora sieci, chociaż ze względu na stopień integracji wewnętrznej i wspólną markę w świadomości klientów sieć często funkcjonuje jako podmiot jednolity. Umowa sprzedaży czy świadczenia usług jest jednak zawierana przez konsumenta nie z franchisodawcą, lecz z konkretnym członkiem sieci (franchisobiorcą), stąd to ten ostatni ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania na podstawie art. 471 k.c. Z tych samych powodów na gruncie prawa polskiego trudno byłoby konstruować odpowiedzialność franchisodawcy na podstawie art. 474 k. c., gdyż nie będąc stroną umowy z konsumentem, nie może być on traktowany jako dłużnik odpowiadający za szkodę wyrządzoną przez osoby, z których pomocą wykonuje zobowiązanie lub którym jego wykonanie powierza.

Nieco mniej korzystnie przedstawia się natomiast problem odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji, co ma istotne znaczenie w wypadku franchisingu dystrybucyjnego, gdzie treścią umowy z konsumentem jest sprzedaż towaru, oraz franchisingu mieszanego, który polega na tym, że franchisodawca jest producentem, a franchisobiorcy zajmują się dystrybucją jego towarów oraz świadczeniem usług związanych z ich zastosowaniem. Przepisy kodeksu cywilnego (art. 556 k.c. i nast.) czynią odpowiedzialnym z tytułu rękojmi sprzedawcę, a więc byłby nim franchisobiorca. Natomiast z tytułu gwarancji jakości odpowiada, zgodnie z art. 577 k.c., wystawca dokumentu gwarancyjnego (gwarant), którym w obu przypadkach jest franchisodawca. Ponadto artykuł 579 k.c. stanowi, że kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Oznacza to, że może on dochodzić od sprzedawcy (franchisobiorcy) wszystkich uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi, a równocześnie skierować roszczenie wobec gwaranta (franchisodawcy). Ten ostatni ma jednakże możliwość, której pozbawiony jest sprzedawca (franchisobiorca), precyzyjnego określenia w gwarancji wad oraz przyczyn ich powstania, które ta gwarancja obejmuje (art. 578 k.c.).

Trudno także byłoby uzasadnić odpowiedzialność deliktową franchisodawcy. Analiza przepisów kodeksu cywilnego w tej materii prowadzi do wniosku, że wyłączona byłaby jego odpowiedzialność na podstawie art. 416 k.c., ponieważ członek sieci nie jest organem franchisodawcy jako osoby prawnej. Nie znalazłby również zastosowania art. 429 k. c. (culpa in eligendo), gdyż jeśli nawet przyjąć, że zachodzi tu sytuacja powierzenia wykonania określonej czynności, to odpowiedzialność franchisodawcy byłaby wyłączona z tej przyczyny, iż powierzył on wykonanie tej czynności przedsiębiorcy trudniącemu się tego typu działalnością profesjonalnie. Nie można również sięgać do podstawy z art. 430 k.c., gdyż franchisobiorca nie jest jednostką podległą franchisodawcy i działa na własny rachunek.

Nie można jednak wykluczyć odpowiedzialności franchisodawcy wobec franchisobiorcy. Franchisodawca jest jednak uprzywilejowany wobec osób trzecich, ponieważ odpowiedzialność spoczywa na franchisobiorcy jako podmiocie będącym w bezpośrednim kontakcie z klientem.

Andrzej Krawczyk


PROFIT system

POPULARNE NA FORUM

Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

It is important to understand that, in many cases, puppy mills aren't unlawful. In maximum states, a breeding kennel can legally hold dozens, even hundreds, of puppies in cages...

97 wypowiedzi
ostatnia 22.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Great work and if you don't waste your time and focus on the good, rather than the bad, then I think there is no way you won't be able to achieve your goal. Great thought. ...

97 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I think understanding reality is the key to staying in present moment and live it fully. I will have you check out these editing and proofreading service as well as list of...

97 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Jak założyć spółkę z o.o.?

W zarejestrowaniu i ruszeniu mojej spółki nie pomogła mi żadna książka, tylko http://www.spolka.org/rejestracja-spolek/ . Na 100% podchodzą do każdego klienta dając...

3 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Własny biznes z małym kapitałem

Sądzę ,że w twoim przypadku spółka będzie odpowiednia. Jeśli nie wiesz jak rozpocząć, to skontaktuj się z http://spolka.org/rejestracja-spolek/. Pomogą tobie...

232 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Biznes po stronie dobra

there is no bad side if your employee but according to me business is full time occupation, you can not postpone your attention to a problem like customer complaint and so on,...

21 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Great post! I am actually getting ready to across this information, is very helpful my friend. Also great blog here with all of the valuable information you have. Keep up the...

97 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I am here to put as much weigh as I can to make your points asserted. Well this can be said about some of the available dissertation writing help and assignment help

97 wypowiedzi
ostatnia 20.07.2018