13.10.2015

Apteki dbam o zdrowie Apteki Dbam o Zdrowie - prezentacja systemu

Misja i biznes

Apteka to placówka szczególna ze względu na otoczenie prawno-organizacyjne, w jakim funkcjonuje. To także obrót produktami o specyficznym charakterze. Prowadzenie działalności aptecznej to duże wyzwanie, ale także ogromna satysfakcja społeczna i biznesowa.

DOZ Apteki to silna i rozpoznawalna marka - największa w kra­ju sieć aptek, któ­ra li­czy bli­sko ty­siąc pla­có­wek, z czego ponad 300 jest rozwijanych w systemie franczyzy. DOZ Apteki za­pew­nia­ją do­stęp­ność do sze­ro­kie­go za­kre­su le­ków każ­de­go dnia. Le­ki moż­na ku­pić nie tyl­ko w ap­te­kach sta­cjo­nar­nych, moż­na je rów­nież za­mó­wić za po­mo­cą In­ter­ne­to­we­go Sy­ste­mu Za­ma­wia­nia Le­ków na stro­nie DOZ.pl, sko­rzy­stać z apli­ka­cji mo­bil­nej, smart tv lub za­mó­wie­nia te­le­fo­nicz­ne­go.

DOZ od 2008 roku dzieli się swoim doświadczeniem i udostępnia franczyzobiorcom swoje unikatowe know-how, niezbędne do prowadzenia placówki aptecznej. Naszym atutem jest własne zaplecze menedżerskie, marketingowe, operacyjne i logistyczne, które wyznacza kierunki rozwoju tego biznesu w Polsce.

Apteka Dbam o Zdrowie Warszawa Szernera

DOZ Apteki to ogólnopolska grupa placówek o uznanej pozycji rynkowej.

Apteki Dbam o zdrowie

Korzyści dla Franczyzobiorcy

Chęć zbudowania stabilnego i korzystnego ekonomicznie biznesu jest wspierana od samego początku prowadzenia działalności. Dział odpowiedzialny za rozwój rynku pomaga w ocenie i analizie lokalizacji oraz w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji wymaganej przy uruchamianiu apteki lub przekształcenia obecnej działalności w nową formę prawną. Nasze działania są ukierunkowane na zbudowanie przewagi rynkowej franczyzobiorcy poprzez dostosowanie jego serwisu usług, proponowanego asortymentu do oczekiwań współczesnego pacjenta. Wszelkie procesy zachodzące w aptece są dokładnie zdefiniowane i umieszczone w Podręczniku Operacyjnym, dzięki czemu franczyzobiorca otrzymuje gotowy schemat działania. Mimo to, na każdym etapie działania jest wspierany wysoko wykwalifikowaną kadrą menedżerów odpowiedzialnych za dobre wyniki naszych własnych placówek. Dzięki efektowi skali i kontraktom z producentami oraz dostawcami leków franczyzobiorca otrzymuje istotne korzyści w zwiększaniu rentowności swojej niezależnej apteki.

Wsparcie dla Franczyzobiorcy:

 • korzystanie z silnej i rozpoznawalnej marki,
 • atrakcyjny system premiowy uzależniony od realizacji założeń programu,
 • narzędzia sprzedażowe,
 • system szkoleń ze standardów obsługi i z zarządzania personelem,
 • codzienne wsparcie Menedżera Regionalnego (przedstawiciela DOZ),
 • narzędzia IT wspomagające Franczyzobiorcę,
 • narzędzia pomagające w realizacji misji farmaceuty,
 • wsparcie w postaci komunikacji marketingowej,
 • zaangażowanie Franczyzodawcy w proces budowania sieci franczyzowej,
 • wiarygodny dostawca,
 • najlepsze narzędzia pozwalające na skuteczną pracę z Pacjentem.

Czego oczekujemy od Franczyzobiorców:

 • zaangażowania w projekt franczyzowy,
 • dbania o wizerunek marki,
 • realizacji standardów jakościowych franczyzodawcy,
 • wykonania wizualizacji zewnętrznej i wewnętrznej,
 • udziału w akcjach marketingowych,
 • udziału w spotkaniach i szkoleniach.

Opłaty:

Przewidywana suma inwestycji jest zależna od etapu przystąpienia do projektu franczyzowego.

Apteka DOZ

Zapraszamy do współpracy
Tel. 801 111 703
www.doz.pl, franczyza@doz.pl

Wypełnij ankietę zgłoszeniową

Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety zgłoszeniowej, a przedstawiciele firmy DOZ S.A. skontaktują się z Państwem niezwłocznie.

Dane kandydata
Imię i nazwisko *
Miasto *
Telefon kontaktowy *
Email *
Dodatkowe informacje
Uwagi lub pytania
If you see this, leave this form field blank

Udostępnij artykuł