14.05.2002

Antykorupcyjne zmiany w prawie

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przygotowuje propozycje uproszczenia niektórych przepisów. Ma to na celu zmniejszenie liczby nieprawidłowości przy uzyskiwaniu pozwoleń na budowę m.in. hipermarketów

Nadmiernie rozbudowana procedura i możliwość blokowania inwestycji przez uczestników procesu budowlanego to główne problemy, z jakimi boryka się budowa wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Sytuację poprawi być może projekt zmian przygotowywany przez Główny Urząd Nadzoru budowlanego.

Z przeprowadzonych kontroli wynika, że przy powstawaniu supermarketów często dochodzi do nieprawidłowości. Specjaliści są zdania, że gdyby nie luki w przepisach, to naruszeń prawa byłoby znacznie mniej. Zastrzeżenia dotyczą konkretnych regulacji. Prawo pozwala np. ingerować w przebieg procesu budowlanego osobom, które nie zostały należycie powiadomione o planowanej inwestycji. Zmorą inwestorów są także zmagania z różnego rodzaju organizacjami ekologicznymi, które mogą włączać się do trwającego postępowania budowlanego i skutecznie je blokować.

Być może te problemy rozwiąże przygotowywany przez GUNB projekt nowelizacji ustawy o prawie budowlanym. Jednym z jego celów ma być właśnie uproszczenie przepisów. Zamiast wypisu z księgi wieczystej można będzie – zgodnie z zamysłem projektodawców – składać oświadczenie , że posiada się tytuł prawny pozwalający dysponować nieruchomością na cele budowlane. Projekt zawiera tez przepisy mające dyscyplinować organy administracyjne do szybszego działania, co również powinno przyspieszyć procedurę.

Utrudnieniem może być z kolei wprowadzenie obowiązku kontroli obiektu budowlanego przed oddaniem go do użytkowania. Rozwiązanie to ma się z kolei przyczynić do zmniejszenia liczby tzw. samowoli budowlanych.

Niedawno problemy dotyczące budowy supermarketów zbadała Najwyższa Izba Kontroli. Inspektorzy NIK negatywnie ocenili działalność organów samorządu terytorialnego dotyczącą lokalizacji dużych obiektów handlowych. Istotne nieprawidłowości stwierdzono w 15, spośród 17 objętych kontrolą, jednostkach samorządu terytorialnego. Z naruszeniem prawa wydano ponad połowę ze skontrolowanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a kilkanaście procent decyzji było sprzecznych z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W 10 przypadkach wydano pozwolenie mimo braku zgodności zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zdaniem NIK wyniki te wskazują na możliwość występowania zjawisk korupcyjnych.

Więcej: Paweł Wrześniewski, Prawo i Gospodarka, 14 maja 2002

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0