Nowelizacja ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Piątek
15.11.2002
Dnia 10 listopada 2002 r. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (nowelizacja z dnia 5 lipca 2002 r.; Dz. U. nr 126, poz. 1071)
 

Nowelizacja w znacznym stopniu poszerzyła dotychczasowy katalog czynów nieuczciwej konkurencji, rozszerzając tym samym zakres ochrony konsumentów, ale także w pewnym stopniu rozszerzając zakres ochrony interesów przedsiębiorców.

Definicja czynu nieuczciwej konkurencji oraz tajemnicy przedsiębiorstwa

Zgodnie ze znowelizowanym art. 11 ust. 1 czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy.

Przejawem zwiększenia ochrony interesów przedsiębiorców, są m.in. nowe przepisy dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. W obecnym stanie prawnym mowa jest o wartości handlowej, co jest pojęciem węższym, niż wartość gospodarcza.

Katalog czynów nieuczciwej konkurencji

Zgodnie ze znowelizowanym przepisem art. 15 ust. 1 ustawy, czynem nieuczciwej konkurencji ma być także utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez: sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia albo ich odsprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji konkurencji; nakłanianie osób trzecich do odmowy sprzedaży innym przedsiębiorcom oraz do niedokonywania zakupu towarów lub usług od innych przedsiębiorców; rzeczowo nieuzasadnione, zróżnicowane traktowanie niektórych klientów, pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży, działanie mające na celu wymuszenie na klientach wyboru jako kontrahenta określonego przedsiębiorcy lub stwarzanie warunków umożliwiających podmiotom trzecim wymuszanie zakupu towaru lub usługi u określonego przedsiębiorcy.

Zgodnie zaś z art. 15 ust. 3 czynem nieuczciwej konkurencji ma być także utrudnianie małym przedsiębiorcom dostępu do rynku przez sprzedaż towarów lub usług w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2 po cenie nie uwzględniającej marży handlowej, z wyjątkiem: wyprzedaży posezonowej, dokonywanej dwa razy w roku na koniec sezonu letniego i zimowego, trwającej każdorazowo nie dłużej niż miesiąc, wyprzedaży ze względu na upływający termin przydatności towarów do spożycia lub upływającą datę minimalnej trwałości, likwidacji obiektu handlowego, o ile sprzedaż taka trwa nie dłużej niż 3 miesiące od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o likwidacji tego obiektu, a w przypadku likwidacji wszystkich obiektów handlowych przedsiębiorcy w związku z zaprzestaniem przez niego działalności handlowej - nie dłużej niż rok.

Sprzedaż premiowa

Nowelizacja reguluje też zasady dokonywania sprzedaży premiowej. Zgodnie z nowym art. 17a ustawy, czynem nieuczciwej konkurencji jest sprzedaż konsumentom towarów lub usług połączona z przyznaniem wszystkim albo niektórym nabywcom towarów lub usług nieodpłatnej premii, w postaci towarów lub usług odmiennych od stanowiących przedmiot sprzedaży. Ustawa wprowadza jednak pewne wyjątki: sprzedaż taka będzie dozwolona pod warunkiem, że premie będą miały niewielką wartość lub będą to próbki towaru albo wygrane w konkursach lub loteriach promocyjnych organizowanych zgodnie z przepisami ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach.

Loterie promocyjne

W art. 17b ustawy zdefiniowano czyn nieuczciwej konkurencji w zakresie loterii promocyjnych, którym jest formułowanie ofert w sposób stwarzający konsumentowi - niezależnie od wyniku losowania czy wiedzy konsumenta - pewność wygranej, jeżeli konsument złoży zamówienie na towar lub usługę objęte promocją, albo zapłaci oferentowi z góry jakąkolwiek kwotę. Zgodnie z nowelizacją czynem tym jest w szczególności formułowanie ofert w dokumencie wystawionym imiennie na konsumenta, mającym cechy pisma o charakterze oficjalnym.

Sprzedaż lawinowa

Nowelizacja wprowadza zakaz stosowania sprzedaży lawinowej. Zgodnie z art. 17c ustawy sprzedażą lawinową, która jest uznana za czyn nieuczciwej konkurencji, jest proponowanie nabywania towarów lub usług poprzez składanie nabywcom tych towarów lub usług obietnicy uzyskania korzyści materialnych w zamian za nakłonienie innych osób do dokonania takich samych transakcji, które to osoby uzyskałyby podobne korzyści materialne wskutek nakłonienia kolejnych osób do udziału w systemie. Wyjątkowo można będzie prowadzić taką sprzedaż, jeżeli korzyści materialne uzyskane z uczestnictwa w tym systemie będą pochodziły z zakupu lub sprzedaży towarów po cenie, która nie może rażąco przekraczać rzeczywistej rynkowej ich wartości, a jednocześnie w razie rezygnacji z systemu wycofujący się będzie miał prawo do odsprzedaży, w ciągu pół roku, organizatorowi systemu za co najmniej 90 proc. ceny zakupu wszystkich kupionych od niego towarów, instrukcji czy próbek towarów.

Przepisy karne

Zgodnie z art. 24a ustawy za organizowanie sprzedaży lawinowej lub kierowanie nią grozić będzie kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Z kolei w przypadku prowadzenia sprzedaży premiowej lub loterii promocyjnych (z naruszeniem przepisów ustawy) oraz za nieuczciwą reklamę grozić ma kara aresztu albo grzywna.


Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Jak zareklamować mały sklep przez Internet?

Ja wynajęłam firmę https://www.grupafaro.pl/ do prowadzenia dla mnie reklam adwords w google i są skuteczni, przybywa mi wejść i klientów. Także mogę polecić, widać...

64 wypowiedzi
ostatnia 24.05.2018
Majątek pod ochroną

Apk ideas makes no representations, warranties, or assurances as to the accuracy Read More

1 wypowiedzi
ostatnia 24.05.2018
Jaka reklama się opłaca?

A może tak reklama tv?

201 wypowiedzi
ostatnia 23.05.2018
Szukam szkoleń dla bezrobotnego

Szkolenia zawodowe z zakresu spawania stali czy zgrzewania termoplastycznych tworzyw sztucznych możecie zrobić w ośrodku szkolenia zawodowego MAR-PLAST ...

30 wypowiedzi
ostatnia 23.05.2018
Skuteczna i tania reklama małej firmy

Reklama na samochodzie czyli oklejanie folią to tez dobra opcja. W Łodzi okleicie m.in. w http://verde-druk.pl/ Nam oni oklejali, u nich tez zamawialiśmy ulotki i...

400 wypowiedzi
ostatnia 23.05.2018
Własny biznes z małym kapitałem

Jeśli ktoś z Was ma własny hotel i zastanawia się jak zwiększyć zyski z usług dodatkowych znajdujących się w hotelu to zachęcam do zajrzenia na...

229 wypowiedzi
ostatnia 23.05.2018
Planuję założyć własną działalność - od czego zacząć?

Moim zdaniem warto założyć swoją firmę. Nawet jednoosobową działalność gospodarczą. Koszty nie są aż tak duże, a jak ma się coś co będzie na siebie dobrze...

89 wypowiedzi
ostatnia 22.05.2018
Planuję założyć własną działalność - od czego zacząć?

Moim zdaniem warto założyć swoją firmę. Nawet jednoosobową działalność gospodarczą. Koszty nie są aż tak duże, a jak ma się coś co będzie na siebie dobrze...

89 wypowiedzi
ostatnia 22.05.2018