Zmiany w kodeksie cywilnym

Wtorek
04.02.2003
9 stycznia br. sejm uchwalił zmiany w Kodeksie cywilnym oraz związanych z nim ustaw. Nowe przepisy mają wypełnić braki, jakie powstały po uchyleniu kodeksu handlowego i uchwaleniu kodeksu spółek handlowych. Kodeks cywilny będzie definiował takie pojęcia jak przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, konsument.
 
  1. W części ogólnej kc dodano nowy dział – „Przedsiębiorcy i ich oznaczenia”. Do tej pory definicja przedsiębiorcy była zamieszczona tylko w Prawie działalności gospodarczej. Według nowej regulacji przedsiębiorcą ma być osoba fizyczna, osoba prawna oraz tzw. ułomne osoby prawne, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Za zobowiązania ułomnej osoby prawnej jej członkowie będą ponosić subsydiarną odpowiedzialność.
  2. Przedsiębiorca ma posługiwać się firmą, która powinna odróżniać się dostatecznie od firm innych przedsiębiorców, działających na tym samym rynku. Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko, a osoby prawnej - jej nazwa. Firma jest niezbywalna, z tym że przedsiębiorca będzie mógł udzielić licencji na korzystanie z niej przez inną osobę.
  3. Przedsiębiorstwo - zgodnie z nowymi przepisami - jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono m.in. oznaczenia indywidualizujące przedsiębiorstwo, własność nieruchomości lub ruchomości oraz inne prawa rzeczowe, koncesje, licencje i zezwolenia, patenty i inne prawa własności przemysłowej, tajemnice przedsiębiorstwa.
  4. Nowelizacja reguluje składanie ofert i zawieranie umów w formie elektronicznej. Oświadczenie woli jest złożone osobie z chwilą wprowadzenia oświadczenia do komputera, przy czym oświadczenie powinno być przesłane w taki sposób, aby umożliwić tej osobie zapoznanie się z jego treścią.
  5. Nowe przepisy ułatwiają zawieranie umów, ograniczając ich treść do najistotniejszych elementów. Umowa nie musi zawierać wszystkich zagadnień, które były przedmiotem negocjacji, np. w umowie przedwstępnej strony nie muszą umieszczać terminu, w jakim ma być zawarta umowa przyrzeczona. Zobowiązanie do zawarcia umowy będzie wygasało, jeżeli nie dojdzie do jej zawarcia w ciągu roku.
  6. Ustawodawca uregulował instytucję prokury. Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę, które umocowuje do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Prokury nie można ograniczyć ze skutkiem wobec osób trzecich. Prokurentem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Prokura może być udzielona kilku osobom łącznie lub oddzielnie. Prokurentowi nie będzie wolno zbywać lub obciążać nieruchomości. Prokura nie może być przenoszona na inna osobę, jednak prokurent może ustanowić pełnomocnika do poszczególnych czynności lub czynności pewnego rodzaju. Obecnie nad ustawą pracuje senat. Ustawa miałaby wejść w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia.

Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

It is important to understand that, in many cases, puppy mills aren't unlawful. In maximum states, a breeding kennel can legally hold dozens, even hundreds, of puppies in cages...

97 wypowiedzi
ostatnia 22.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Great work and if you don't waste your time and focus on the good, rather than the bad, then I think there is no way you won't be able to achieve your goal. Great thought. ...

97 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I think understanding reality is the key to staying in present moment and live it fully. I will have you check out these editing and proofreading service as well as list of...

97 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Jak założyć spółkę z o.o.?

W zarejestrowaniu i ruszeniu mojej spółki nie pomogła mi żadna książka, tylko http://www.spolka.org/rejestracja-spolek/ . Na 100% podchodzą do każdego klienta dając...

3 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Własny biznes z małym kapitałem

Sądzę ,że w twoim przypadku spółka będzie odpowiednia. Jeśli nie wiesz jak rozpocząć, to skontaktuj się z http://spolka.org/rejestracja-spolek/. Pomogą tobie...

232 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Biznes po stronie dobra

there is no bad side if your employee but according to me business is full time occupation, you can not postpone your attention to a problem like customer complaint and so on,...

21 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Great post! I am actually getting ready to across this information, is very helpful my friend. Also great blog here with all of the valuable information you have. Keep up the...

97 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I am here to put as much weigh as I can to make your points asserted. Well this can be said about some of the available dissertation writing help and assignment help

97 wypowiedzi
ostatnia 20.07.2018