04.02.2003

Zmiany w kodeksie cywilnym

9 stycznia br. sejm uchwalił zmiany w Kodeksie cywilnym oraz związanych z nim ustaw. Nowe przepisy mają wypełnić braki, jakie powstały po uchyleniu kodeksu handlowego i uchwaleniu kodeksu spółek handlowych. Kodeks cywilny będzie definiował takie pojęcia jak przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, konsument.

  1. W części ogólnej kc dodano nowy dział – „Przedsiębiorcy i ich oznaczenia”. Do tej pory definicja przedsiębiorcy była zamieszczona tylko w Prawie działalności gospodarczej. Według nowej regulacji przedsiębiorcą ma być osoba fizyczna, osoba prawna oraz tzw. ułomne osoby prawne, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Za zobowiązania ułomnej osoby prawnej jej członkowie będą ponosić subsydiarną odpowiedzialność.
  2. Przedsiębiorca ma posługiwać się firmą, która powinna odróżniać się dostatecznie od firm innych przedsiębiorców, działających na tym samym rynku. Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko, a osoby prawnej - jej nazwa. Firma jest niezbywalna, z tym że przedsiębiorca będzie mógł udzielić licencji na korzystanie z niej przez inną osobę.
  3. Przedsiębiorstwo - zgodnie z nowymi przepisami - jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono m.in. oznaczenia indywidualizujące przedsiębiorstwo, własność nieruchomości lub ruchomości oraz inne prawa rzeczowe, koncesje, licencje i zezwolenia, patenty i inne prawa własności przemysłowej, tajemnice przedsiębiorstwa.
  4. Nowelizacja reguluje składanie ofert i zawieranie umów w formie elektronicznej. Oświadczenie woli jest złożone osobie z chwilą wprowadzenia oświadczenia do komputera, przy czym oświadczenie powinno być przesłane w taki sposób, aby umożliwić tej osobie zapoznanie się z jego treścią.
  5. Nowe przepisy ułatwiają zawieranie umów, ograniczając ich treść do najistotniejszych elementów. Umowa nie musi zawierać wszystkich zagadnień, które były przedmiotem negocjacji, np. w umowie przedwstępnej strony nie muszą umieszczać terminu, w jakim ma być zawarta umowa przyrzeczona. Zobowiązanie do zawarcia umowy będzie wygasało, jeżeli nie dojdzie do jej zawarcia w ciągu roku.
  6. Ustawodawca uregulował instytucję prokury. Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę, które umocowuje do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Prokury nie można ograniczyć ze skutkiem wobec osób trzecich. Prokurentem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Prokura może być udzielona kilku osobom łącznie lub oddzielnie. Prokurentowi nie będzie wolno zbywać lub obciążać nieruchomości. Prokura nie może być przenoszona na inna osobę, jednak prokurent może ustanowić pełnomocnika do poszczególnych czynności lub czynności pewnego rodzaju. Obecnie nad ustawą pracuje senat. Ustawa miałaby wejść w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0