19.02.2003

Bezpieczna żywność modyfikowana genetycznie

Rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące nowej żywności.

W dniu 2 stycznia 2003 r. Minister Zdrowia wydał rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania dotyczącego nowej żywności, które obowiązuje od 7 lutego br. (Dz. U. 2003, Nr 7, poz. 90). Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 15 ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.

Rozporządzenie reguluje sposób postępowania, jakie jest niezbędne dla stwierdzenia, czy tzw. nowa żywność nie stanowi zagrożenia dla zdrowia lub życia człowieka oraz środowiska. Warto przypomnieć, że nowa żywność to żywność zawierająca lub składająca się z organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Organizmy genetycznie zmodyfikowane zostały określone jako „GMO”. Jednostkami uprawnionymi do wydawania opinii na podstawie dokumentacji przedłożonej przez przedsiębiorcę są m.in. Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie i Państwowy Zakład Higieny w Warszawie. Organem, który dokonuje oceny jakości zdrowotnej żywności i żywienia jest Główny Inspektor Sanitarny. W przypadku złożenia wniosku związanego z podjęciem produkcji nowej żywności wnioskodawca powinien przedstawić dokumentację zawierającą m.in.:

  1. skład ilościowy i jakościowy,
  2. zawartość składników odżywczych,
  3. projekty etykiety,
  4. potwierdzenie, że opakowania jednostkowe spełniają wymagania określone w odrębnych przepisach.

Po przeprowadzeniu postępowania Główny Inspektor Sanitarny wydaje decyzję zezwalającą bądź wstrzymuje lub ogranicza produkcję lub wprowadzenie do obrotu nowej żywności. Decyzje zezwalające na podjęcie produkcji lub wprowadzenie do obrotu nowej żywności zawierającej organizmy genetycznie zmodyfikowane są wydawane na okres nie dłuższy niż termin ważności zezwolenia na wprowadzenie produktu GMO do obrotu.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0