04.03.2003

Usługi wirtualne

10 marca 2003 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zgodnie z art. 2 punkt 4 Ustawy, świadczenie usług drogą elektroniczną polega na wykonaniu usługi, która następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy o radiofonii i telewizji.

  1. Zgodnie z art. 3 punkt 6 Ustawy – jej przepisów nie stosuje się do świadczenia usług drogą elektroniczną, jeżeli odbywa się ono w ramach struktury organizacyjnej usługodawcy, a usługa świadczona drogą elektroniczną służy wyłącznie do kierowania pracą lub procesami gospodarczymi tego podmiotu.
  2. Zgodnie z art. 5 ust 1 ustawy usługodawca ma obowiązek podawać podstawowe informacje umożliwiające jego identyfikację, takie jak adresy elektroniczne, nazwę i siedzibę i adres, a także numer KRS oraz oznaczenie sądu prowadzącego rejestr spółki;
  3. Informacje handlowe przekazywane bezpośrednio klientom powinny zostać wyraźnie wyodrębnione w taki sposób, aby nie budziły wątpliwości, iż jest to informacja handlowa. Taka informacja powinna zawierać oznaczenie podmiotu na zlecenie którego jest rozpowszechniana, w sposób wyraźny opisywać szczegóły przedstawionej oferty, takie jak np. warunki, jakie powinny zostać spełnione, aby skorzystać z oferty.
  4. W art. 10 ust. 1 Ustawy zakazane zostało przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w tym w szczególności: pocztą elektroniczną) nie zamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy. Zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy jeżeli klient wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowej i poda w tym celu swój adres elektroniczny – informacje można wysyłać. Naruszenie zakazu przesyłania informacji handlowej bez zgody odbiorcy jest czynem nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Ustawa przewiduje sankcje karne za naruszenie niektórych jej przepisów. Zgodnie z art. 23 Ustawy, osoba która nie podaje informacji określonych w art. 5 ust. 2,3 lub 5, tj. podstawowych informacji o usługodawcy, albo w/w informacje podaje nieprawdziwe lub niepełne, podlega karze grzywny.

Art. 24 ust. 1 Ustawy przewiduje również karę grzywny za wysyłanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej niezamówionych informacji handlowych. W tym przypadku do wszczęcia postępowania konieczny jest wniosek osoby pokrzywdzonej.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0