18.03.2003

Zwolnienia grupowe

13 marca 2003 r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Nowa ustawa uwzględnia standardy Unii Europejskiej oraz zmiany, które zostały ostatnio wprowadzone do kodeksu pracy. Zgodnie z przepisami nowej ustawy zwolnienia grupowe mogą występować tylko w firmach, które zatrudniają co najmniej 20 pracowników.

Zwolnieniem grupowym będzie zwolnienie dokonane w ciągu 30 dni z przyczyn, które nie dotyczą pracowników, obejmujące co najmniej 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 osób; 10 proc. - gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, ale nie więcej niż 300 pracowników, 30 pracowników przy co najmniej 300 lub więcej zatrudnionych. Ustawa wprowadza nowy przepis, zgodnie z którym do powyższych liczb osób zwalnianych wlicza się pracowników zwalnianych na zasadach porozumienia stron, jeżeli jest ich co najmniej 5.

Pracodawca będzie miał obowiązek skonsultować zamiar przeprowadzenia zwolnienia grupowego z zakładowymi organizacjami związkowymi. Konsultacje powinny mieć na celu omówienie możliwości uniknięcia zwolnień lub zmniejszenia ich liczby, przeszkolenia zawodowego. Pracodawca nadal będzie miał obowiązek powiadomienia organizacji związkowych o przyczynach zwolnień, liczbie osób przewidzianych do zwolnienia. Jeżeli u danego pracodawcy nie działają organizacje związkowe ich uprawnienia powinni przejąć przedstawiciele pracowników wyłonieni w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

W terminie nie dłuższym niż 20 dni od dnia zawiadomienia związków przez pracodawcę, pracodawca i zakładowe organizacje związkowe powinni zawrzeć porozumienie określające zasady postępowania w sprawach pracowników objętych objętych zwolnieniem. Przy zwolnieniach nie będzie stosowany art. 38 Kodeksu pracy (określający tryb konsultowania ze związkami zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę osoby zatrudnionej na czas nieokreślony) – chyba, że porozumienie między związkami a pracodawcą nie zostanie zawarte.

Nowym etapem w postępowaniu mającym za cel zwolnienie grupowe jest notyfikacja, czyli pisemne zawiadomienie przez pracodawcę właściwego terytorialnie powiatowego urzędu pracy o wszelkich kwestiach związanych ze zwolnieniami grupowymi, np. liczba zatrudnianych i zwalnianych pracowników, przyczyny zwolnień, treść ustaleń ze związkami.

Zwalniani grupowo będą otrzymywać odprawy w wysokości:

  1. jednomiesięczne wynagrodzenie, gdy pracownik był zatrudniony mniej niż dwa lata,
  2. dwumiesięczne wynagrodzenie, gdy pracownik był zatrudniony od dwóch do ośmiu lat,
  3. trzymiesięczne wynagrodzenie, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Wysokość odprawy nie może jednak przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ustawa miałaby wejść w życie 1 stycznia 2004 r.

Obecnie ustawa została skierowana do Senatu.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0