02.04.2003

Poselski projekt zmiany w kodeksie pracy

6 marca 2003 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt zmian w kodeksie pracy dotyczący układów zbiorowych pracy.

Projekt przewiduje możliwość skierowania rozstrzygnięcia sporów na tle skuteczności wypowiedzenia lub rozwiązania układów zbiorowych pracy na drogę sądową, czego nie dopuszczają obowiązujące przepisy. Zgodnie z art. 2417 § 5 projektu sprawy sporne pomiędzy stronami układu miałyby rozpatrywać:

  1. Sąd Okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie – w przypadku ponadzakładowego układu zbiorowego pracy
  2. Sąd rejonowy – sąd pracy właściwy dla siedziby pracodawcy – w przypadku zakładowego układu zbiorowego.

Sądy wg projektu będą rozpatrywać sprawy trybie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym. W uzasadnieniu wskazano, że obecny stan prawny uniemożliwiający rozstrzygnięcie sporu przez sąd, narusza konstytucyjne prawo dostępu do sądu stronom układu. Proponowana nowelizacja zakłada zachowanie warunków umów o pracę pracownika do czasu otrzymania zaproponowanych przez pracodawcę nowych warunków określonych w regulaminie wynagradzania, który jest wymagany po rozwiązaniu układu zbiorowego pracy. Nowelizacja nakłada na strony układu obowiązek poinformowania organu prowadzącego rejestr układów zbiorowych pracy, o wypowiedzeniu układu bądź skierowaniu sprawy do sądu.

Obecnie nad ustawą pracuje sejm.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0