02.04.2003

Izby skarbowe nie mogą ignorować sądów

Badając ponownie sprawę, izba skarbowa związana jest wyrokiem NSA uchylającym jej decyzję. Jeżeli podstawą zarzutu było nieprawidłowe postępowanie, wystarczy usunąć jego wady, natomiast izba nie musi zmieniać stanowiska co do istoty sprawy.

W przedmiotowej sprawie izba wydała decyzję odmawiającą uznania wskazanych wydatków spółki z o.o. (reprezentacja prawna, emisja obligacji) za koszty i naliczyła spółce podatek. NSA uznał, że organy skarbowe nie przeprowadziły w należyty sposób postępowania dowodowego i decyzję izby uchylił. Rozpoznając sprawę ponownie izba skarbowa uznała część wydatków spółki za koszty, a w pozostałym zakresie utrzymała decyzję w mocy. Sprawa trafiła ponownie do NSA, który tym razem skargę oddalił. Izba była bowiem związana poprzednim orzeczeniem w tej sprawie i dopełniła obowiązku w kwestii prawidłowości postępowania wyjaśniającego – co uzasadnia odrzucenie skargi. Zgodnie z NSA sporne wydatki nie mogą być uznane za koszty ponieważ nie wiązały się one bezpośrednio z przychodem spółki.

Rzeczpospolita, 27 marca 2003 roku

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0