01.05.2003

Rejestr niesolidnych płatników

26 kwietnia 2003 r. weszła w życie Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych.

Zgodnie z ustawą przez udostępnianie informacji gospodarczych rozumie się przekazywanie przez przedsiębiorcę informacji gospodarczych do biura informacji gospodarczej oraz ujawnianie tych informacji przez biuro. Podmiotem uprawnionym do przyjmowania, przechowywania i udostępniania informacji są biura informacji gospodarczej. Nadzór nad biurami sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.

Artykuł 2 Ustawy definiuje pojęcie „informacji gospodarczej”. W odniesieniu do podmiotów gospodarczych „informacją gospodarczą” są:

 1. oznaczenie podmiotu gospodarczego,
 2. jego siedziba i adres,
 3. numer z właściwego rejestru,
 4. NIP,
 5. numer REGON,
 6. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organów zarządzających, prokurentów lub pełnomocników podmiotu,
 7. główny przedmiot działalności gospodarczej.

W stosunku do osoby fizycznej „informacją gospodarczą” są następujące dane:

 1. imiona i nazwisko,
 2. obywatelstwo,
 3. adres miejsca zameldowania,
 4. numer PESEL,
 5. seria i numer dowodu osobistego,
 6. data urodzenia.

Przekazywanie informacji do biura

Przedsiębiorcami uprawnionymi do przekazywania informacji o zobowiązaniach konsumentów są m.in. banki, zakłady ubezpieczeń, operatorzy lub podmioty dostarczające usługi telekomunikacyjne, przedsiębiorcy świadczący usługi leasingu, wynajmujący lokale, domy maklerskie. Informacja gospodarcza o zobowiązaniu konsumenta może być przekazana gdy zostaną spełnione następujące warunki:

 1. łączna kwota długu konsumenta wynosi co najmniej 200 zł,
 2. dług jest wymagalny od co najmniej 60 dni,
 3. dług powstał z tytułu umowy o kredyt konsumencki lub umowy o przewóz osoby,
 4. upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez przedsiębiorcę wezwania do zapłaty.

W przypadku przekazywania informacji dotyczących przedsiębiorcy przesłanki różnią się w dwóch punktach:

 1. łączna kwota długu powinna wynosić co najmniej 500 zł,
 2. dług powstał z tytułu wykonywania działalności gospodarczej przez obydwu przedsiębiorców.

Podmioty uprawnione do otrzymywania informacji od biura

Podmiotami uprawnionymi do otrzymywania informacji gospodarczych są m.in. Prokurator Krajowy, Komendant Główny Policji, dyrektorzy izb skarbowych, sądy, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego. Podmiot, który otrzymał informacje od biura jest zobowiązany usunąć je w terminie 90 dni.

Konsument lub przedsiębiorca ma prawo wglądu do przechowywanych przez biuro i dotyczących go informacji oraz prawo żądania od przedsiębiorcy, który te informacje przekazał, ich uzupełnienia, sprostowania, uaktualnienia.

Przepisy karne

Ustawa przewiduje odpowiedzialność karną m.in. za przekazywanie do biura nieprawdziwych informacji gospodarczych, przewinienie to podlega grzywnie w wysokości 30 tys. zł.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0