30.04.2003

Rejestracja spółki jawnej

Przerejestrowując spółkę cywilną na spółkę jawną należy złożyć umowę spółki cywilnej.

Uchwała Sądu Najwyższego (III CZP 96/02) omówiona w Rzeczpospolitej z dnia 23.04.2003 r.: do wniosku o rejestrację spółki jawnej w trybie art. 26 §4 kodeksu spółek handlowych należy dołączyć umowę spółki cywilnej ze zmianami dostosowującymi jej treść do wymagań przewidzianych dla spółki jawnej.

Zgodnie z treścią art. 26 §4 k.s.h. spółka cywilna, której przychody netto ze sprzedaży towarów lub świadczenia usług w każdym z kolejnych lat obrotowych osiągnęły równowartość w zł co najmniej 400 tys. EURO, podlega zgłoszeniu do sądu rejestrowego. Sąd Najwyższy w wydanej uchwale uznał, że konieczne jest złożenie obok prawidłowo wypełnionego formularza, także umowy spółki cywilnej, ale ze zmianami, które powinny ją dostosować do wymagań przewidzianych dla spółki jawnej.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0