02.06.2003

Polski dokument tożsamości cudzoziemca

22 maja 2003 r. Sejm uchwalił ustawę o cudzoziemcach oraz ustawę o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP.

Ustawa o cudzoziemcach dotyczy zagadnień związanych z wjazdem, pobytem, przejazdem i wyjazdem cudzoziemców z Polski. Ustawa wprowadza nowy rodzaj dokumentu – polski dokument tożsamości cudzoziemca. Będzie on wydawany nieletnim obcokrajowcom urodzonym w Polsce, ale pozbawionym opieki rodziców i nie posiadającym dokumentu podróży. Zasada ta odnosi się również do cudzoziemca, który nie posiada żadnego obywatelstwa ani paszportu, w sytuacji, gdy nie może on uzyskać dokumentu potwierdzającego tożsamość. W nowej ustawie sprecyzowano przepisy dotyczące wydalania cudzoziemca z Polski oraz tryb odwoławczy w tej sprawie. Nowością jest obarczenie przewoźnika odpowiedzialnością za wwiezienie do kraju nielegalnego imigranta.

Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony zapewnia cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy wydanie karty pobytu. Procedura wydawania kart została w znaczny sposób uproszczona. Wprowadzono tzw. pobyt tolerowany, który polega na tym, że cudzoziemiec może przebywać w Polsce legalnie, jeśli jego powrót do kraju ojczystego jest niemożliwy, np. z powodu grożących mu prześladowań.

Nad ustawami obecnie debatuje Senat.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0