30.06.2003

Zwolnienie ze sprawozdań finansowych

26 czerwca 2003 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. zgodnie ze zmianami, które miały na celu dostosowania polskiego prawa do prawa Unii Europejskiej, oddziały zagranicznych instytucji kredytowych i finansowych zostały zwolnione z ogłaszania swych sprawozdań finansowych.

Oddziały te będą jednak zobowiązane do ogłaszania rocznych sprawozdań finansowych, sporządzonych zgodnie z prawem obowiązującym w państwie siedziby głównej. Zmiana dotyczy jednakże tylko jednostek, których siedziba lub miejsce sprawowania zarządu znajduje się na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Filie firm spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego nadal muszą ogłaszać własne sprawozdania finansowe, jeżeli sprawozdania tych instytucji nie są sporządzone według zasad przyjętych bądź równoważnych z przyjętymi w krajach obszaru europejskiego.

Kierownik oddziału będzie zobowiązany do złożenia sprawozdania firmy macierzystej - przetłumaczonego na język polski przez tłumacza przysięgłego – w ciągu 30 dni od daty jego zatwierdzenia. Ogłoszenie następuje w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski B”, a w odniesieniu do spółdzielni w „Monitorze Spółdzielczym”.

Nowe zasady ogłaszania sprawozdań będą miały zastosowanie po raz pierwszy w stosunku do sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy, w którym Polska uzyska członkostwo w UE. Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Obecnie nad ustawą pracuje Senat.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0