16.07.2003

Poprawa pozycji wierzycieli

W dniu 12 czerwca 2003 roku Sejm uchwalił ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Przepisy nowej ustawy określają szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami zapłaty w transakcjach handlowych.

Transakcją handlową w rozumieniu ustawy jest umowa, której przedmiotem jest odpłatne dostarczanie towaru lub odpłatne świadczenie usług, jeżeli strony tej umowy zawierają ją w związku z wykonywaną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

Ustawa obejmuje transakcje handlowe zawierane w związku z działalnością gospodarczą i zawodową pomiędzy wszystkimi przedsiębiorcami będącymi dostawcami oraz usługodawcami. Przepisy ustawy odnoszą się również do transakcji zawieranych przez osoby wykonujące wolny zawód oraz zawieranych przez oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych.

Zgodnie z przepisami ustawy, jeżeli strony w umowie przewidziały termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych za okres począwszy od 31-go dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczeniu dłużnikowi faktur lub rachunku do dnia zapłaty, natomiast w sytuacji, gdy termin zapłaty nie został określony w umowie, wierzycielowi również będą przysługiwać odsetki ustawowe za okres od 31-go dnia po spełnieniu jego świadczenia niepieniężnego (np. po dostarczeniu towaru) do dnia zapłaty.

Ustawa miałaby wejść w życie 1 stycznia 2004 roku.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0