01.09.2003

Każdy wniosek należy rozpatrzyć

Gdy strona wciąż występuje o wyłączenie sędziego

Strona procesu może występować z kolejnymi wnioskami o wyłączenie ze sprawy sędziego czy nawet wszystkich sędziów danego sądu. Choćby podawała przyczyny i argumenty, które były już przez sąd rozstrzygane, to należy te wnioski normalnie rozpatrywać – wynika z wczorajszej uchwały Sądu Najwyższego.

(...) Ponowny wniosek należy normalnie rozpatrzyć w trybie art. 49-52 k.p.c., które regulują procedurę wyłączenia sędziego na wniosek: iudex suspectus. (Sygn. akt III CZP 42/03)

Komentarz:

Zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. 1964, Nr 43, poz. 296) strona postępowania może wystąpić z wnioskiem o wyłączenie sędziego, jeżeli między sędzią a jedną ze stron lub jej przedstawicielem zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności sędziego.

Wniosek o wyłączenie sędziego strona zgłasza na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa się toczy, należy uprawdopodobnić przyczyny wyłączenia. O wyłączeniu sędziego rozstrzyga sąd, w którym sprawa się toczy lub sąd nad nim przełożony.

Więcej: Marek Domagalski, Rzeczpospolita, "Prawo co dnia", 22 sierpnia 2003.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0