Nowe prawo upadłościowe cz. II

Poniedziałek
01.09.2003
1 października 2003 r. wejdzie w życie nowa ustawa – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. 2003, Nr 60, poz. 535). Zgodnie z art. 1 Ustawy nowe prawo (postępowanie naprawcze jest nowością w porządku prawnym) ma zastosowanie do wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od dłużników niewypłacalnych, reguluje skutki ogłoszenia upadłości oraz zasady postępowania naprawczego.
 

Postępowanie o ogłoszenie upadłości

Uczestnikiem postępowania jest każdy, kto złożył wniosek o ogłoszenie upadłości oraz dłużnik. Postanowienie w sprawie ogłoszenia upadłości powinno zostać wydane w terminie dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku. Wniosek dłużnika, który nie odpowiada wymogom określonym w ustawie lub nie został należycie opłacony zwraca się bez wzywania o uzupełnienie lub opłacenie wniosku.

Postępowanie zabezpieczające

Postępowanie zabezpieczające jest przeprowadzane z urzędu. Po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości przez dłużnika sąd niezwłocznie dokonuje zabezpieczenia majątku. Zabezpieczenie majątku następuje przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. W ramach zabezpieczenia sąd może zawiesić postępowania egzekucyjne prowadzone przeciwko dłużnikowi. Jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości złożył wierzyciel, sąd może uzależnić dokonanie zabezpieczenia od uprawdopodobnienia przez niego, że istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości.

Wstępne zgromadzenie wierzycieli

Jeżeli istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości sąd zwołuje wstępne zgromadzenie wierzycieli. W sytuacji, gdy celem postępowania jest przeprowadzenie likwidacji majątku upadłego zwoływanie zgromadzenia jest oczywiście bezzasadne. Sąd nie zwołuje wstępnego zgromadzenia wierzycieli, jeżeli powodowałoby to nadmierne koszty, jak również, gdy suma spornych wierzytelności przekracza 15% ogólnej sumy wierzytelności. Zgromadzeniu przewodniczy sędzia. Uczestnikami wstępnego zgromadzenia wierzycieli mogą być: dłużnik, tymczasowy nadzorca sądowy albo zarządca przymusowy oraz wierzyciele, których wierzytelności stwierdzone są tytułami egzekucyjnymi.

Ogłoszenie upadłości

Po uwzględnieniu wniosku o ogłoszenie upadłości, sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Data wydania postanowienia jest datą upadłości. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości jest ogłaszane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w dzienniku o zasięgu lokalnym.

Skutki ogłoszenia upadłości co do osoby upadłego

Jeżeli ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego, wówczas upadły jest obowiązany wskazać i wydać syndykowi cały swój majątek, a także wydać wszystkie dokumenty dotyczące jego działalności, majątku oraz rozliczeń. Upadły jest zobowiązany do składania wszelkich potrzebnych wyjaśnień. Jeżeli upadły ukrywa się sędzia-komisarz może zastosować środki przymusu.

Skutki ogłoszenia upadłości co do majątku upadłego

Z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości. Do masy upadłości nie wchodzi:

  1. mienie, które jest wyłączone od egzekucji wg przepisów kodeksu postępowania cywilnego (np. przedmioty urządzenia domowego, zapasy żywności, narzędzia niezbędne do wykonywania pracy zarobkowej);
  2. wynagrodzenie za pracę upadłego w części nie podlegającej zajęciu;
  3. mienie wyłączone uchwałą zgromadzenia wierzycieli;
  4. nieściągalne wierzytelności oraz niezbywalne ruchomości wyłączone przez sędziego-komisarza.

Czynności upadłego dotyczące mienia wchodzącego w skład masy upadłości

Jeżeli ogłoszona upadłość obejmuje likwidację majątku, upadły traci prawo zarządu oraz możliwość korzystania i rozporządzania mieniem wchodzącym do masy upadłości. W sytuacji, gdy ogłoszono upadłość z możliwością zawarcia układu, zarząd mieniem wchodzącym w skład masy upadłości sprawuje zarządca. Sąd może również ustanowić zarząd sprawowany przez upadłego tzw. zarząd własny, sprawowany pod nadzorem nadzorcy sądowego.

Po ogłoszeniu upadłości nie można obciążać składników masy upadłości prawem zastawu, zastawu rejestrowego i zastawu skarbowego, ani dokonywać wpisu w księdze wieczystej.

<-- Prawo upadłościowe cz. I | Prawo upadłościowe cz. III -->

Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I am often to blogging and i really appreciate your content. The article has really peaks my interest. I am going to bookmark your site and keep checking for new information. -...

46 wypowiedzi
ostatnia 28.05.2018
Firma zajmująca się odszkodowaniami - warto?

Warto podjąć współpracę z EuCO. Mają naprawdę dobre warunki. Moje zdanie jest takie, że najlepiej współpracować z dobrymi, znanymi na rynku firmami.

7 wypowiedzi
ostatnia 27.05.2018
Pomysł na biznes - restauracja regionalna

Lady i regały, w tym lady i szafy mroźnicze czy witryny grzewcze dostaniecie w http://frigosystem.com.pl/ ze Szczecina. Firma jest mega solidna, sprzety działają...

52 wypowiedzi
ostatnia 27.05.2018
Ruszają regionalne targi franczyzy

Assignment Writing Service the writer affiliated with the writing companies are highly qualified as the criteria of being a professional writer is Master’s degree at least...

8 wypowiedzi
ostatnia 26.05.2018
Promocja firmy w katalogach internetowych

Jak maiłabym wybrać firmę, która ma moją firmę rozreklamować w katalogach, czy poprowadzić kampanię AdWords to zdecydowałabym się na popularnego i skutecznego...

3 wypowiedzi
ostatnia 25.05.2018
Jaka reklama się opłaca?

Może warto pomyśleć o filmie promocyjnym czy produktowym? Produkcja tego rodzaju filmów może się zająć http://www.imperiafilm.com/ z Krakowa. Dla nas zrobili...

202 wypowiedzi
ostatnia 24.05.2018
Jak zareklamować mały sklep przez Internet?

Ja wynajęłam firmę https://www.grupafaro.pl/ do prowadzenia dla mnie reklam adwords w google i są skuteczni, przybywa mi wejść i klientów. Także mogę polecić, widać...

64 wypowiedzi
ostatnia 24.05.2018
Majątek pod ochroną

Apk ideas makes no representations, warranties, or assurances as to the accuracy Read More

1 wypowiedzi
ostatnia 24.05.2018