15.09.2003

Zmiana ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia

Projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia ma na celu dostosowanie przepisów ustawy do prawa Unii Europejskiej.

Projekt uwzględnia przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 178/2002/WE z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności. Projekt zawiera nowe definicje: monitoringu, ryzyka, analizy ryzyka, zagrożenia, systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt, zwanego „systemem RASFF”.

Projekt zmienia m.in. art. 5 ustawy w ten sposób, że doprecyzowano zasady odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez żywność oraz nałożenia na przedsiębiorców obowiązku posiadania dokumentacji lub innych danych umożliwiających identyfikację dostawcy środków spożywczych użytych do produkcji żywności. Dodany został nowy art. 9a, który upoważniałby ministra właściwego do spraw zdrowia do określenia wymagań dotyczących naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych, m.in. zasad znakowania opakowań tych wód, wymagań higienicznych w produkcji. Zaproponowane zmiany art. 24 ustawy mają na celu wprowadzenie obowiązku podawania bardziej szczegółowych informacji na opakowaniach środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, naturalnych wód mineralnych oraz suplementów diety.

Projektowana ustawa obejmuje swoim zakresem przedsiębiorców produkujących, importujących lub wprowadzających żywność do obrotu. Projekt zwiększa zakres obowiązków Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Inspekcji Weterynaryjnej.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0