31.10.2003

Nowe prawo upadłościowe cz. VI ost.

1 października 2003 r. weszła w życie nowa ustawa - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. 2003, Nr 60, poz. 535). Nowe prawo ma zastosowanie do wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od dłużników niewypłacalnych, reguluje skutki ogłoszenia upadłości oraz zasady postępowania naprawczego.

Międzynarodowe postępowanie upadłościowe

Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania upadłościowego mają zastosowanie w stosunku do postępowania prowadzonego wobec instytucji kredytowych i zakładów ubezpieczeń oraz ich oddziałów mających siedzibę w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zgodnie z nowymi przepisami wierzyciel zamieszkały za granicą lub mający za granicą siedzibę, korzysta w postępowaniu upadłościowym z praw, które przysługują wierzycielowi krajowemu, przy czym wierzyciel ten musi ustanowić pełnomocnika do doręczeń w Polsce. Do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich należą sprawy upadłościowe, jeżeli w Polsce znajduje się główny ośrodek działalności gospodarczej dłużnika. W sprawach upadłościowych nie stosuje się przepisów dotyczących umów o jurysdykcję.

Uznanie zagranicznego postępowania upadłościowego przez sąd wymaga złożenia odpowiedniego wniosku przez zarządcę zagranicznego wraz z odpisem orzeczenia oraz zaświadczeniem sądu o prowadzonym postępowaniu. Zagraniczne postępowanie upadłościowe podlega uznaniu, jeżeli dotyczy sprawy, która nie należy do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich oraz uznanie nie jest sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego.

Po uznaniu zagranicznego postępowania zarządca zagraniczny sporządza spis inwentarza i oszacowanie masy upadłości obejmującej majątek upadłego znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Po uznaniu zagranicznego postępowania zarządca zagraniczny jest uprawniony do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz do udziału w postępowaniu upadłościowym, tak jak wierzyciel krajowy.

Uznanie zagranicznego postępowania nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania upadłościowego przez sąd polski, przy czym postępowanie powinno dotyczyć wyłącznie majątku położonego na terenie Polski. Jest to tzw. wtórne postępowanie upadłościowe.

Postępowanie naprawcze

Postępowanie naprawcze jest nowością w polskim porządku prawnym. Ma ono zastosowanie do przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością, tj. przedsiębiorców, którzy wywiązują się ze swych zobowiązań, jednak ocena ich sytuacji ekonomicznej wskazuje, że w niedługim czasie staną się niewypłacalni.

Przedsiębiorca zagrożony niewypłacalnością może złożyć w sądzie oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego wraz z planem naprawczym. W ciągu 14 dni od złożenia wniosku, sąd może zakazać wszczęcia postępowania naprawczego, jeżeli przedłożone oświadczenia lub dane są nieprawdziwe. Oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego przedsiębiorca ogłasza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu lokalnym i w jednym o zasięgu ogólnopolskim. Data ogłoszenia oświadczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym jest dniem wszczęcia postępowania naprawczego.

Następnie przedsiębiorca zawiera z nadzorcą sądowym umowę zlecenia o wykonywanie czynności nadzorcy. Z dniem wszczęcia postępowania naprawczego:

    a) zawiesza się spłatę zobowiązań;
    b) zawiesza się naliczanie odsetek należnych od przedsiębiorcy;
    c) nie mogą być wszczynane przeciwko przedsiębiorcy egzekucje i postępowania zabezpieczające, a wszczęte podlegają zawieszeniu.

Wszczęcie postępowania naprawczego nie ma wpływu na wszczynanie przeciwko przedsiębiorcy postępowań sądowych, w tym postępowań o ogłoszenie upadłości na wniosek wierzyciela. Sąd odracza rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości złożonego przez wierzyciela do czasu zakończenia postępowania naprawczego.

Plan naprawczy

Plan naprawczy powinien zapewniać przedsiębiorcy możliwość konkurowania na rynku, powinien określać restrukturyzację zobowiązań, które mogą być objęte układami w postępowaniu upadłościowym. Restrukturyzacja następuje w drodze układu zawartego na zgromadzeniu wierzycieli. W zgromadzeniu wierzycieli mają prawo uczestniczyć wierzyciele, którzy zostali powiadomieni o jego terminie przez przedsiębiorcę.

Sąd zatwierdza bądź odmawia zatwierdzenia układu po przeprowadzeniu rozprawy. W przypadku odmowy zatwierdzenia układu odsetki od zobowiązań przedsiębiorcy należne za okres postępowania naprawczego przysługują w podwójnej wysokości.

<-- Prawo upadłościowe cz. V

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0