31.10.2003

Prawidłowe określenie odsetek za zwłokę

Kara umowna może być sankcją za opóźnienie w spełnieniu świadczenia niepieniężnego. W przypadku opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego wierzyciel może domagać się odsetek za zwłokę.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2003 r. (II CK 120/02), omówiony w Rzeczpospolitej z dnia 17 października 2003 r.: Sąd uznał, że strony nie mogą ustalić w umowie na wypadek opóźnienia w zapłacie takiej należności, która miałaby jednocześnie cechy odsetek oraz kary umownej.

Sprawa rozstrzygnięta przez Sąd dotyczyła sporu pomiędzy przedsiębiorcą wykonującym roboty budowlane a siecią supermarketów. W umowie łączącej oba podmioty zastrzeżono, że w razie opóźnienia w wykonaniu robót budowlanych przedsiębiorca będzie musiał zapłacić 1 tys. zł za każdy dzień zwłoki. Natomiast w przypadku zaległości w zapłacie należności sieć supermarkety miały zapłacić wykonawcy odsetki karne w ustalonej wysokości, liczonych od całej wartości kontraktu za każdy dzień zwłoki.

Inwestor zapłacił jedną z faktur z opóźnieniem, wykonawca wystąpił więc z pozwem o zapłatę odsetek za opóźnienie, przy czym zgodnie z zapisem umownym domagał się odsetek od całej wartości kontraktu. Sąd przyznał odsetki, ale tylko od niezapłaconej faktury, a nie wartości całego kontraktu. Sąd II instancji utrzymał w mocy zaskarżony wyrok Sąd Najwyższy stwierdził także, że podstawą od której liczy się odsetki za zwłokę, jest kwota niezapłaconej w terminie należności.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

9