28.11.2003

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Przyjętą przez Sejm ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przekazano do podpisu Prezydentowi.

Założenia przyjętej ustawy przewidują m.in.:

  1. uproszczenie systemu podatkowego przez:
  a) zmniejszenie stawki podatkowej z 27 do 19 proc.
  b) likwidację niektórych zwolnień podatkowych od podatku dochodowego i odliczeń od podstawy opodatkowania
  2. ujednolicenie stawki podatku od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych ze stawką w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie opodatkowania kapitałów pieniężnych
  3. dalszą harmonizację przepisów podatkowych z prawem Unii Europejskiej. Ustawa dostosowuje regulację podatkową dotyczącą przekazywania zysków przez spółki zależne spółkom dominującym do regulującej tę kwestię dyrektywy Rady Unii Europejskiej z dnia 23 lipca 1990 (Nr 90/435/EEC) w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku jednostek dominujących u jednostek zależnych w różnych państwach członkowskich. Celem jest uniknięcie podwójnego opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez spółki dominujące z tytułu udziału w zyskach spółek zależnych.

Ustawa przewiduje możliwość odliczania darowizn przekazywanych na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie. Wysokość odliczenia nie może jednak przekroczyć 10% dochodu.

Zwolniono również od podatku dochodowego dochody z dywidend oraz innych dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zwolnione spółki muszą łącznie spełnić następujące warunki:

  a) spółka nie ma siedziby lub zarządu na terytorium RP;
  b) spółki podlegają w państwie członkowskim UE opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania;
  c) dochody (przychody) uzyskiwane są z udziału w zysku osoby prawnej, w której kapitale podatnik uzyskujący ten dochodów posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów.

Wprowadzono również przepis przejściowy związany z wykreśleniem części zwolnień przedmiotowych. Podatnicy, którzy do 31 grudnia 2003 r. przeznaczyli, a nie wydatkowali dochodów na realizację celów uprawniających do zwolnienia z podatku dochodowego dochodów, zachowują prawo do tego zwolnienia na dotychczasowych zasadach.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0