Nowelizacja kodeksu pracy

Wtorek
16.12.2003
Dnia 14 października Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu Pracy i niektórych innych ustaw. Uchwalona ustawa ma na celu dostosowanie Kodeksu Pracy do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz do prawa Unii Europejskiej.
 

Nowelizacja dostosowuje prawo polskie do dyrektyw unijnych m.in. do dyrektyw:

  Nr 93/104 (EC) z dnia 23 listopada 1993r. dotyczącej pewnych aspektów organizacji pracy.
  Nr 91/533 (EC) z dnia 14 października 1991 dotyczącej obowiązku pracodawcy informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy.
  Nr 2000/78 (WE) z dnia 27 listopada 2000 w sprawie ustanowienia ogólnych ram równego traktowania przy zatrudnieniu.

Celem dostosowania Kodeksu pracy do Konstytucji RP wprowadzono do ustawy następujące elementy:

 • pracodawcy przyznano prawo żądania ujawnienia danych osobowych osoby ubiegającej się o pracę, wymaganych w związku z rekrutacją oraz od pracownika. Zmiana ta dostosowuje Kodeks pracy do art. 51 Konstytucji RP,
 • przeniesiono do Kodeksu pracy regulacje dotyczące urlopu wychowawczego oraz kwestii kwot wolnych od potrąceń z innych tytułów niż świadczenia alimentacyjne.

Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do wymogów unijnych w zakresie dyrektyw zakazujących dyskryminacji przy zatrudnianiu i w miejscu pracy rozszerzono zakaz dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie rasowe lub etniczne, orientację seksualną, religię oraz wyznanie.

Nowelizacja wprowadza w art. 18 (3a) § 3 pojęcie dyskryminacji bezpośredniej, którym określa się sytuację, w której pracownik jest lub mógłby być traktowany mniej korzystnie niż inni pracownicy, oraz rozszerzono pojęcie dyskryminacji pośredniej w §4 tego artykułu. Zjawisko molestowania seksualnego wprowadzono jako jeden z przejawów dyskryminacji. Pracodawca został zobowiązany do tworzenia w zakładzie pracy środowiska wolnego od dyskryminacji. W art. 94 (3) wprowadzono do polskiego prawa pojęcie „mobbingu”, który określono jako działania lub zachowania skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, powodujące lub mające na celu poniżenie, ośmieszenie, izolowanie pracownika lub wyeliminowanie go z zespołu. Artykuł ten reguluje działania, jakie pracownik może podjąć, jeżeli mobbing spowodował u niego szkody na zdrowiu.

Nowelizacja wprowadziła w art. 29 zobowiązanie pracodawcy do informowania pracowników o warunkach zatrudnienia poprzez poszerzenie treści indywidualnej umowy o pracę. Dla umowy o pracę, jak i dla każdej zmiany warunków umowy, zastrzeżono formę pisemną oraz zagwarantowano równą ochronę w zakresie dokumentowania warunków zatrudnienia pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę i na innej podstawie. Jeśli umowa nie została zawarta na piśmie pracodawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy powinien potwierdzić pracownikowi warunki umowy na piśmie.

Pracodawca w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o pracę musi poinformować pracownika o obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłaty wynagrodzenia, urlopie wypoczynkowym oraz o długości okresu wypowiedzenia. W przypadku gdy pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu informuje pracownika o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty, a także o obowiązującym w miejscu pracy sposobie potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności.

Uległa zmianie sytuacja pracowników zatrudnianych w niepełnym wymiarze czasy pracy. Nowelizacja zapewnia swobodę podejmowania przez pracowników pracy w niepełnym wymiarze oraz zakazuje dyskryminacji przy ustalaniu warunków zatrudnienia ww. pracowników. Pracownik może żądać zmiany wymiaru czasu pracy. Pracodawca spełni to zadanie, jeżeli sytuacja w zakładzie pracy mu na to pozwala.

Nowelizacja reguluje także kwestie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz ochrony dzieci. Wśród tych zmian wymienić można:

 • art. 222, który umożliwia pełne wdrożenie Dyrektywy Nr 90/394 (EWG) z dnia 28 czerwca 1990 regulującej ochronę pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników rakotwórczych;
 • art. 221(1) umożliwia zastosowanie dyrektyw dotyczącej ochron pracowników narażonych na działanie czynników biologicznych w pracy;
 • w przypadku zatrudniania dzieci poniżej lat 16 wprowadzono wymóg uzyskania zgody rodzica lub opiekuna na wykonywanie pracy (art. 304 (4) ) oraz określono jakie dokumenty powinny zostać dołączone do wniosku o wydanie ww. zezwolenia (art. 304(4)§ 4).

W zakresie zatrudniania pracowników na czas określony doprecyzowano warunki wielokrotnego zawierania umów na czas określony, które zaczną obowiązywać z dniem wejścia Polski do Unii Europejskiej. Umowa zawarta na czas określony staje się umową zawartą na czas nieokreślony w przypadku, gdy strony poprzednio zawarły dwie umowy na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa pomiędzy nimi nie była dłuższa niż jeden miesiąc. W § 3 wymieniono umowy, których zasada powyższa nie dotyczy, a mianowicie umów zawartych:

 • w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy
 • w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym albo zadań realizowanych cyklicznie.

Nowe przepisy urlopowe zwiększają minimalny wymiar urlopu wypoczynkowego z 18 na 20 dni oraz zmieniają zasady nabywania prawa do urlopu wypoczynkowego. Mianowicie, prawo do pierwszego urlopu pracownik nabędzie już z upływem jednego miesiąca pracy. Po każdym miesiącu pracy pracownikowi będzie przysługiwała 1/12 urlopu należnego po roku pracy.

Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu.


Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Kredyt bankowy

Coraz więcej firm pozabankowych sprawdza różne bazy, więc pożyczkę nie tak łatwo dostać,warto przeczytać aby się trochę dowiedzieć na ten temat: Darmowy poradnik...

50 wypowiedzi
ostatnia 23.06.2018
Nie zapomnij o szkoleniach bhp

Polecam www.krispolppoz.pl, to wsparcie PPŻ o BHP jakie przyda się w każdej firmie. Prowadzą szkolenia i sprzedają artykuły. Maja całkiem dobry cennik, na stronce macie...

21 wypowiedzi
ostatnia 22.06.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I think I have never seen such blogs ever before that has complete things with all details which I want. So kindly update this ever for us. Vitamin B1

65 wypowiedzi
ostatnia 22.06.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

You have done a amazing job with you website Vitamins

65 wypowiedzi
ostatnia 22.06.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Hello guys do you know that going through a review of websites will give you much insight about it which you can’t know by simply visiting it,Here is the...

65 wypowiedzi
ostatnia 22.06.2018
Jaką działalność otworzyć na wsi? Pomocy!!!

Wg mnie najlepiej na wsi sprawdzi się biznes internetowy, najlepiej ze sklepem stacjonarnym, ale w tematyce, która zainteresuje, chociażby rolników, szczególnie, jeśli w...

121 wypowiedzi
ostatnia 22.06.2018
Jaką działalność otworzyć na wsi? Pomocy!!!

Wg mnie najlepiej na wsi sprawdzi się biznes internetowy, najlepiej ze sklepem stacjonarnym, ale w tematyce, która zainteresuje, chociażby rolników, szczególnie, jeśli w...

121 wypowiedzi
ostatnia 22.06.2018
Prywatny detektyw

Cześć, potrzebny jest mi prywatny detektyw kraków który pomoże mi w pewnych sprawach i zdobędzie odpowiednie dowody. Wiecie może możecie polecić jakiegoś...

1 wypowiedzi
ostatnia 22.06.2018