23.12.2003

Nowelizacje 2003-2004

Przedstawiamy wyliczenie aktów prawnych, które weszły w życie w roku 2003 oraz tych, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2004.

Następujące akty prawne weszły w życie w 2003 roku:

  1. 7 lutego 2003 - ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2003 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania dotyczącego nowej żywności (Dz.U. Nr 7,poz. 90)
  2. 10 marca 2003 - USTAWA z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144,poz. 1204)
  3. 1 kwietnia 2003 - ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym (Dz. U. Nr 55, poz. 489)
  4. 26 kwietnia 2003 - USTAWA z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz.U. Nr 50, poz. 424)
  5. 25 czerwca 2003 - USTAWA z dnia 22 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych (Dz.U. Nr 2, poz. 16)
  6. 29 czerwca 2003 - USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873)
  7. 29 czerwca 2003 - USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 874)
  8. 11 lipca 2003 - USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717)
  9. 11 lipca 2003 - USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 80, poz. 718)
  10. 10 sierpnia 2003 - USTAWA z dnia 23 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks celny oraz o zmianie ustawy o Służbie Celnej (Dz.U. Nr 120, poz. 1122)
  11. 23 sierpnia 2003 - USTAWA z dnia 26 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. Nr 139, poz. 1324)
  12. 1 września 2003 - USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. Nr 128, poz. 1175)
  13. 1 września 2003 - USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 1176)
  14. 25 września 2003 - USTAWA z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 49, poz. 408)
  15. 28 września 2003 - USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 109, poz.1030)
  16. 1 października 2003 - USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535)
  17. 7 października 2003 - USTAWA z dnia 25 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 166, poz.1610)
  18. 28 listopada 2003 - Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661)
  19. 6 grudnia 2003 - USTAWA z dnia 19 września 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę (Dz.U. Nr 188/2003, poz. 1837)
  20. 7 grudnia 2003 - USTAWA z dnia 19 września 2003 r. o zmianie ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz.U. Nr 189, poz. 1850)

Następujące akty prawne wejdą w życie 1 stycznia 2004 r.

  1. USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. Nr 139, poz.1323)
  2. USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. Nr 166, poz.1608)
  3. USTAWA z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 202, poz.1956)
  4. USTAWA z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 202, poz.1957)
  5. USTAWA z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 202, poz.1958)
  6. USTAWA z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz.1269)
  7. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz.1270)

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0