16.03.2001

Zmiany w prawie

Ustawa o zmianie kodeksu celnego

Z dniem 19 marca 2001 r. wchodzą w życie niektóre przepisy ustawy o zmianie kodeksu celnego z dnia 22 grudnia 2000 r. [Dz. U. z 2001 r., nr 12, poz. 92]. Jedynie zmiany dotyczące zwolnień z cła oraz zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, dotyczące m.in. wydłużenia terminu zapłaty podatku VAT i (ewentualnie) podatku akcyzowego, należnych od towarów sprowadzanych z zagranicy, z 7 do 10 dni, wejdą w życie w terminie późniejszym (te pierwsze z dniem 1 stycznia 2002 r., te drugie z dniem 1 stycznia 2003 r.).

Zmiany, które wchodzą w życie 19 marca 2001 r. w większości wynikają z konieczności dostosowania przepisów kodeksu celnego do prawa Unii Europejskiej, ale także z potrzeby doprecyzowania niektórych przepisów, zharmonizowania ich z nowymi przepisami kodeksu karnego skarbowego z 1997 r. oraz nowego prawa działalności gospodarczej. Nowelizacja wprowadza m.in. definicję „podróżnego” do kodeksu celnego oraz przepisy zobowiązujące Prezesa Głównego Urzędu Ceł (nowy art. 51 kodeksu celnego) do wydawania w formie decyzji, na pisemny wniosek, wiążącej informacji o pochodzeniu towaru przed jego zgłoszeniem do przeznaczenia celnego. Do postępowań wszczętych i nie zakończonych przed dniem wejścia w życie noweli będą stosowane przepisy dotychczasowe.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0