03.04.2001

Zmiany w prawie

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów

Z dniem 1 kwietnia 2001 r. wchodzi w życie ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 15 grudnia 2000 r. [Dz. U. z 2000 r., nr 122, poz. 1319], która zastąpi ustawę o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie konsumentów z 1990 r. Zgodnie z art. 113 nowej ustawy postępowania wszczęte na podstawie przepisów ustawy z 1990 r. będą już prowadzone na podstawie przepisów nowej ustawy.

Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej w interesie publicznym ochrony interesów przedsiębiorców i konsumentów, a także zasady i tryb przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz nadmiernej koncentracji kapitału (art. 1 ustawy). Ustawę stosuje się do zawieranych między przedsiębiorcami umów, w szczególności licencji, a także umów dotyczących nieujawnionych do wiadomości publicznej informacji technicznych lub technologicznych, zasad organizacji i zarządzania - co do których podjęto działania zmierzające do zapobieżenia ich ujawnieniu, jeżeli skutkiem tych umów jest nieuzasadnione ograniczenie swobody działalności gospodarczej stron lub istotne ograniczenie konkurencji na rynku.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0