17.04.2001

Uchwalone przez sejm

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych

Dnia 11 kwietnia 2001 r. Sejm uchwalił ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Ustawa określa zasady udzielania dopłat z budżetu państwa do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych udzielanych na okres co najmniej 2 lat w celu finansowania umów eksportowych zawieranych przez krajowych dostawców. Regulacje przyjęte w ustawie pozwolą przedsiębiorcom na zaciąganie preferencyjnych kredytów eksportowych o stałej stopie procentowej w bankach, które podpiszą stosowną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Zgodnie bowiem z ustawą dopłat w imieniu Skarbu Państwa będzie udzielał Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Pomoc państwa będzie realizowana w ramach Programu Dopłat do Oprocentowania Kredytów Eksportowych (DOKE) na rzecz banków oferujących średnioterminowe lub długoterminowe kredyty eksportowe z okresem spłaty powyżej dwóch lat. Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli skorzystać z takich kredytów będą musieli spełnić kilka warunków, m.in. ubezpieczyć kredyt od niektórych ryzyk handlowych i niehandlowych w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). Ponadto do dnia uruchomienia kredytu nabywca kredytu będzie musiał wpłacić 15% zaliczkę gotówkową.

Zgodnie z ustawą podmiot zainteresowany kredytem będzie musiał najpierw skierować do BGK wniosek o przyrzeczenie podpisania umowy w ramach Programu DOKE (tzw. Umowy DOKE). W przypadku braku zastrzeżeń, BGK powinien w terminie 10 dni wystąpić do Ministra Finansów o udzielenie właściwego zezwolenia lub złożyć pisemne przyrzeczenie zawarcia z bankiem Umowy DOKE. Przyrzeczenie powinno określać w szczególności termin jego obowiązywania (maksymalnie 120 dni), wysokość stałej stopy procentowej kredytu oraz zaakceptowane przez BGK warunki umowy eksportowej, kredytowej i umowy ubezpieczenia kredytu eksportowego. Następnie bank powinien w terminie obowiązywania przyrzeczenia złożyć do BGK wniosek o podpisanie z nim Umowy DOKE.

Uchwalona przez Sejm ustawa czeka teraz na poprawki Senatu.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0