11.08.2005

Niższe składki na ZUS

Osoby, które zaczną prowadzić działalność gospodarczą po 24 sierpnia 2005 r. przez dwa lata będą opłacać niższe składki na ZUS.

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych regulująca m.in., kto i jakie składki płaci na ZUS, zacznie obowiązywać od 24 sierpnia br. Zgodnie z nowelizacją przez pierwsze 24 miesiące od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej składkę emerytalną i rentową obliczać się będzie od podstawy stanowiącej 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia (254,70 zł), a nie jak obecnie - 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia (1449,27 zł). Obniżka dotyczy także pozostałych składek, nie obejmuje jednak składki zdrowotnej. Tym samym kwota wszystkich składek odprowadzanych co miesiąc do ZUS spadnie z 724,91 zł do 254,84 zł. Miesięcznie będzie więc można zaoszczędzić 470 zł, a w ciągu dwóch lat obowiązywania ulgi prawie 11.300 zł.

Z niższych stawek skorzystają osoby, które nie prowadzą obecnie działalności gospodarczej lub nie prowadziły jej w ciągu ostatnich pięciu lat. Nowe przepisy nie mają zastosowania do przedsiębiorców, którzy będą wykonywać działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywali w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Rolnik wróci do KRUS

Na skutek zmiany przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnicy zakładający własne firmy będą mogli pozostać w KRUS. Rolnik lub domownik (ubezpieczony w KRUS nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata), który rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpocznie współpracę przy prowadzeniu tej działalności, podlegać będzie nadal pod KRUS, jeżeli spełni jednocześnie następujące warunki:

  • złoży w Kasie oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności,
  • jednocześnie nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym,
  • nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym,
  • nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
  • kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza kwoty 2528 zł.

Rolnicy-przedsiębiorcy oraz domownicy, którzy z uwagi na formę opodatkowania pozarolniczej działalności gospodarczej (zasady ogólne), zostali wykluczeniu z KRUS, mogą wrócić do Kasy jeżeli należny podatek dochodowy od pozarolniczej działalności gospodarczej za 2004 r. nie przekroczył u nich kwoty 2528 zł.

Osoby zainteresowane powrotem do KRUS muszą złożyć w Kasie stosowny wniosek w terminie do 31 grudnia 2005 roku. Ponowne objęcie ubezpieczeniem rolniczym nastąpi z pierwszym dniem kwartału po kwartale, w którym złożono wniosek.

Źródło: Gazeta Prawna, Money.pl.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0

Karina Korczyńska

doradca we franczyzie
Napisz do autora