30.08.2005

Fundusze Phare

Przedstawiamy informacje o dotacjach z funduszy Phare, o które mogą się ubiegać małe i średnie przedsiębiorstwa.

Phare (ang. Poland and Hungary Assistance for Reconstructing of their Economies). Jest funduszem przedakcesyjnym. Jego założeniem jest przygotowanie nowych państw do członkostwa w Unii Europejskiej oraz pomoc w wyrównaniu różnic gospodarczych. To najważniejszy program bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Został utworzony w 1989 r. aby wesprzeć przemiany gospodarcze i ustrojowe w Polsce i na Węgrzech i rozszerzony na pozostałe kraje Europy Środkowo-Wschodniej. W 1997 r. Phare przekształcono w instrument pomocy przedakcesyjnej i skierowano do 10 państw kandydujących - Polski, Węgier, Czech, Słowacji, Litwy, Łotwy, Estonii, Rumunii, Bułgarii oraz Słowenii.

Obecnie tylko Bułgaria i Rumunia nie są krajami członkowskimi Unii Europejskiej, jednakże w wyniku opóźnień dotyczących wdrażania poszczególnych edycji Phare, Polska może jeszcze wnioskować z niedawno uruchomionej edycji Phare 2003.

Program krajowy

Jest on realizowany na terenie całej Polski. Pomoc jest przeznaczona na inwestycje i usługi doradcze. W skład programu krajowego wchodzą następujące działania:

 1. Rozwój i modernizacja przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie:
  • Wsparcie na doradztwo
   Dla firm, które zamierzają wprowadzić nowoczesną technologię lub linię technologiczną. Zostaną wsparte następujące działania: audyt technologiczny, plan rozwoju przedsiębiorstwa i technologii, wdrożenie pozyskanych technologii oraz własnych innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Maksymalna kwota dofinansowania poniesionych kosztów inwestycji wynosi do 50%, a kwota dotacji zawiera się w przedziale 1,5 – 10 tys euro.
   Ostatni termin składania wniosków mija 9 września 2005 r.
  • Wsparcie na inwestycje
   Dla firm, które chcą podnieść swój poziom konkurencyjności na rynku. W ramach tego programu dofinansowany może być zakup: maszyn i urządzeń z oprzyrządowaniem, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, wyposażenie biurowe, wartości niematerialne i prawne (np. licencje i patenty), transport. Kwota dofinansowania zawiera się w przedziale 2 tys. – 100 tys. euro, przy czym dofinansowanie nie może przekroczyć 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych inwestycji.
   Jedyny i ostatni termin minął 9 sierpnia 2005 r.
 2. Ścieżki od innowacji do biznesu:
  • Wsparcie na doradztwo
   Celem działania jest rozwój firm przez zwiększenie możliwości produkcyjnych i usługowych. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z doradztwa ekspertów w zakresie: ustalenia strategii działania, oceny rynku, znalezienia partnerów handlowych. O dotację mogą ubiegać się nie tylko firmy wprowadzające nowe technologie, ale również projekty z dziedziny: nowych materiałów, nanotechnologii, biotechnologii, chemii, technologii IT, nowych metod testowania, technologii w dziedzinie medycyny, trybologii, korozji i optyki elektronicznej. Maksymalna kwota dofinansowania poniesionych kosztów inwestycji wynosi do 50 proc., a kwota dotacji zawiera się w przedziale 3 tys. – 30 tys. euro.
   Ostatni termin składania wniosków mija 9 września 2005 r.
  • Wsparcie na inwestycje
   Celem jest wsparcie przedsiębiorstw w oparciu o rozwiązania innowacyjne. Dotacje będą obejmowały takie koszty jak: zakup nowych maszyn i urządzeń z oprzyrządowaniem, zakup nowego sprzętu komputerowego, zakup sprzętu biurowego, itp. Kwota dofinansowania zawiera się w przedziale 2 tys. – 100 tys. euro, przy czym nie będzie mogła przekroczyć 50% proc. poniesionych kosztów inwestycji.
   Jedyny i ostatni termin minął 10 sierpnia 2005 r.
  • Pożyczka na innowacje
   Pożyczka na wdrożenie inwestycji może być udzielona na: wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, zakup licencji krajowych lub zagranicznych, polegających na nabyciu uprawnień do wykorzystania rozwiązań naukowych i technicznych oraz doświadczeń produkcyjnych; zakup i montaż maszyn i urządzeń; budowę, rozbudowę lub modernizację budynków lub instalacji niezbędnych do wprowadzenia innowacji. Pożyczka nie będzie mogła przekroczyć 75 proc. kosztów inwestycji oraz równowartości 500 tys. euro. Może być udzielona na okres do 6 lat.
   Wnioski przyjmowane są na bieżąco.

Program regionalny

Poszczególne działania wdrożone będą tylko w niektórych województwach. W ramach tego programu przewiduje się 3 rodzaje dotacji na usługi doradcze oraz dotacje na inwestycje:

 1. Program Rozwoju Przedsiębiorstw
  Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać dofinansowanie usług doradczych w wysokości 50% kosztów tej usługi. Kwota dotacji zawiera się w przedziale od 500 do 5 tys. euro. Wsparcie będzie dotyczyć takich działań jak: przygotowanie planów inwestycyjnych, określenie pozycji firmy na rynku czy też tworzenie strategii rozwoju.
  Wyznaczono 5 terminów składania wniosków: 19 sierpnia, 9 września, 3 października, 21 listopada 2005 r., 16 stycznia 2006 r.
 2. Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych.
  Program ten obejmie usługi doradcze takie jak: planowanie eksportu, rozwój produktów eksportowych, rozwój umiejętności związanych z marketingiem eksportowym, rozpoczęcie działań eksportowych. Dofinansowanie w tym programie to maksymalnie 50% kosztów usługi, od 500 do 10 tys. euro.
  Wyznaczono 5 terminów składania wniosków: 16 sierpnia, 2 września, 24 października, 18 listopada 2005 r., 2 stycznia 2006 r.
 3. Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw
  Wysokość dotacji to 500 – 10 tys. euro, jednocześnie wysokość wsparcia nie może przekroczyć 50% kosztów. Działania, które mogą być dofinansowane to: audyt technologiczny, tworzenie aplikacji dla programów informatycznych, tworzenie baz danych, lokalnych sieci, stron internetowych, identyfikacja potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie technologii informatycznych.
  Wyznaczono 5 terminów składania wniosków: 22 sierpnia, 12 września, 14 października, 19 grudnia 2005 r., 30 stycznia 2006 r.
 4. Fundusz Dotacji Inwestycyjnych
  Wysokość dotacji zawiera się w granicach 2 tys. – 50 tys. euro, jednocześnie wsparcie nie może przekroczyć 50 proc. kosztów inwestycji. Firmy mogą uzyskać zwrot części poniesionych kosztów poniesionych przede wszystkim na wymianę parku maszyn i wdrożenia nowych technologii związanych z kluczową działalnością produkcyjną i usługową firmy.
  Wyznaczono 2 terminy przyjmowania wniosków w 2005 r.: do 7 października i 9 grudnia oraz 1 termin w 2006 r. do 3 lutego.

Anna Grzegorzewska, PROFIT system

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0