01.01.2001

Umowa dzierżawy

Umowa dzierżawy

zawarta w ________ dnia ________ pomiędzy:
________, zam. w ________ [lub]
________ z siedzibą w _________, ul ________, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ________ pod numerem RHB ____, z zarządem w składzie: ________, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości ________
reprezentowanym przez ________,
zwanym dalej "Wydzierżawiającym"

oraz

________ zamieszkałym w ________, przy ul. ________ / ________ z siedzibą w _________, ul ________, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ________ pod numerem RHB ____, z zarządem w składzie: ________, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości ________
reprezentowanym przez _________,
zwanym dalej "Dzierżawcą".

§ 1

Wydzierżawiający oddaje a Dzierżawca przyjmuje w dzierżawę _________ ["Przedmiot dzierżawy"].

§ 2

Umowa zostaje zawarta na okres _________ miesięcy / lat.

[lub]

Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

§ 3
 1. Dzierżawca zobowiązuje się używać Przedmiot dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami prawidłowej gospodarki.
 2. Dzierżawca zobowiązuje się do dokonania na własny koszt wszelkich napraw i remontów, niezbędnych do prawidłowej eksploatacji Przedmiotu dzierżawy.
 3. Dzierżawca zobowiązuje się do ubezpieczenia na własny koszt Przedmiotu dzierżawy od następujących ryzyk: __________.
§ 4
 1. Bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego Dzierżawca nie może oddać Przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania ani go poddzierżawiać.
 2. W razie naruszenia powyższego obowiązku Wydzierżawiający może dzierżawę wypowiedzieć bez zachowania okresów wypowiedzenia.
§ 5

Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca zwróci Wydzierżawiającemu Przedmiot dzierżawy w stanie niepogorszonym, wynikającym z jego prawidłowej eksploatacji na podstawie postanowień niniejszej umowy i obowiązujących przepisów prawa.

§ 6
 1. Strony ustalają, iż z tytułu dzierżawy Dzierżawca będzie płacił Wydzierżawiającemu czynsz dzierżawny w wysokości __________ (słownie ________) miesięcznie.
 2. Czynsz dzierżawny płatny będzie z góry // z dołu do dnia __________ każdego miesiąca, bezpośrednio do rąk Wydzierżawiającego // przelewem bankowym na rachunek Wydzierżawiającego w banku ___________ , nr rachunku ___________ .
 3. Za datę dokonania płatności uznaje się dokonanie przez Dzierżawcę nieodwołalnego polecenia przelewu bankowego.
§ 7

Każdej ze stron służy prawo rozwiązania umowy z zachowaniem ________ okresu wypowiedzenia.

§ 8

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Dzierżawca zalega z zapłatą czynszu za _______ pełne okresy płatności lub narusza inne istotne postanowienia umowy.

§ 9

Wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem umowy ponosi Dzierżawca // Wydzierżawiający.

§ 10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch identycznych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Dzierżawca Wydzierżawiający


________ ________

Komentarz:

AD § 1:

Należy dokładnie opisać przedmiot dzierżawy. Gdyby opis był bardzo obszerny można w umowie dzierżawy zamieścić jego ogólne określenie, z zaznaczeniem, że szczegółowy opis stanowi załącznik do umowy dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy może być rzecz (ruchoma lub nieruchomość) albo prawo przynoszące pożytki.

AD § 2:

Umowa dzierżawy może być zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony. Jednakże dzierżawę zawartą na czas dłuższy niż 30 lat poczytuje się po upływie tego terminu za zawartą na czas nie oznaczony (art. 695 kc).

AD § 6:

Czynsz może być zastrzeżony w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju. Może być również oznaczony w ułamkowej części pożytków.
Terminy płatności czynszu mogą być dowolnie ustalone. Jeżeli termin płatności czynszu nie zostanie w umowie oznaczony, czynsz będzie płatny z dołu w terminie zwyczajowo przyjętym, a w braku takiego zwyczaju - półrocznie z dołu (art. 699 kc).

AD § 7:

Jeśli w umowie zabraknie stosownego postanowienia, dzierżawę gruntu rolnego będzie można wypowiedzieć na jeden rok naprzód na koniec roku dzierżawnego, inną zaś dzierżawę na sześć miesięcy naprzód przed upływem roku dzierżawnego (art. 704 kc).

AD § 9:

Umowa dzierżawy podlega opłacie skarbowej w wysokości 1% wartości świadczeń dzierżawcy na rzecz wydzierżawiającego za czas, na jaki umowa została zawarta. Strony mogą dowolnie ustalić kto poniesie koszty zawarcia umowy.

 1. Umowę dzierżawy regulują przepisy art. 693 - 709 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tymi przepisami wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.
 2. Strony zawierające umowę dzierżawy mogą w niej dowolnie ustalić czas trwania (oznaczony lub nie oznaczony), rodzaj i wysokość czynszu (w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju), a także terminy świadczenia tych należności. W umowie można szczegółowo opisać sposób wykonywania dzierżawy, a także zobowiązać dzierżawcę do ponoszenia dodatkowych świadczeń, np. opłacania podatków i innych kosztów związanych z własnością lub posiadaniem przedmiotu dzierżawy (art. 702 kc).
 3. Zgodnie z art. 695 kc, dzierżawę zawartą na czas dłuższy niż lat trzydzieści poczytuje się po upływie tego terminu za zawartą na czas nie oznaczony. Jeżeli dzierżawa nieruchomości rolnej była zawarta na okres dłuższy niż trzy lata lub trwała faktycznie przez okres co najmniej dziesięciu lat, dzierżawcy przysługuje z mocy ustawy prawo pierwokupu w razie sprzedaży tej nieruchomości.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0