01.01.2001

Umowa komisu

Umowa komisu

zawarta w ________ dnia ________ pomiędzy:
________, zam. w ________ [lub]
________ z siedzibą w ________, ul ________, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ________ pod numerem RHB ____, z zarządem w składzie: ________, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości ________
reprezentowanym przez ________,
zwanym dalej: "Komitentem"

a

________, zam. w ________ [lub]
________ z siedzibą w ________, ul ________, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ________ pod numerem RHB ____, z zarządem w składzie: ________, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości ________
reprezentowanym przez ________,
zwanym dalej: "Komisantem"

§ 1
  1. Komitent zleca Komisantowi, a Komisant zobowiązuje się w zakresie działalności przedsiębiorstwa do wykonania usługi komisu polegającej na sprzedaży ________ ["Rzecz"] na rachunek Komitenta po cenie nie niższej niż ______ złotych.
  2. W przypadku sprzedaży po cenie niższej, niż określona w ust. 1 Komisant zwróci Komitentowi różnicę.
[lub]
  1. Komitent zleca Komisantowi, a Komisant zobowiązuje się w zakresie działalności przedsiębiorstwa do wykonania usługi komisu polegającej na kupnie ________ ["Rzecz"] na rachunek Komitenta po cenie nie wyższej niż ______.
  2. W przypadku kupna po cenie wyższej niż określona w ust. 1, Komisant obowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Komitenta, który w terminie ____ dni od daty powiadomienia może oświadczyć, iż nie uznaje czynności za dokonaną na jego rachunek. Brak takiego oświadczenia oznacza, że Komitent zgadza się na cenę wyższą.
§ 2

Za wykonanie usługi komisu określonej w § 1. Komitent zobowiązuje się zapłacić Komisantowi prowizję w wysokości______ % ceny sprzedaży / ceny kupna Rzeczy.

§ 3

Komitent dostarczy Rzecz na własny koszt do miejsca wskazanego przez Komisanta w terminie do ________.

[lub]

Komisant w terminie _____ od dnia zakupu dostarczy zakupioną Rzecz do miejsca wskazanego przez Komitenta na koszt Komisanta/Komitenta.

§ 4

Komisant w terminie ___dni od daty sprzedaży Rzeczy przeleje na rachunek Komitenta prowadzony w banku ______, nr rachunku ________ kwotę stanowiącą równowartość ceny uzyskanej z tytułu sprzedaży Rzeczy pomniejszoną o kwotę prowizji.

[lub]

Komitent w terminie ____ dni od daty otrzymania informacji od Komisanta o dokonanym kupnie Rzeczy przeleje na jego rachunek w banku ________, nr rachunku ________ kwotę prowizji, o której mowa w § 2. Za dzień zapłaty prowizji strony uznają datę wpływu należności na rachunek Komisanta/ dzień złożenia polecenia przelewu w Banku przez Komitenta.

§ 5

Komitent udzieli Komisantowi wszystkich niezbędnych informacji o stosunkach prawnych i faktycznych dotyczących Rzeczy. Komitent wyda Komisantowi wszystkie posiadane dokumenty dotyczące Rzeczy, niezbędne do prawidłowego korzystania z niej.

§ 6

W przypadku zwłoki z dostawą Rzeczy zakupionej na rzecz Komitenta Komisant zapłaci Komitentowi karę umowną w wysokości ________ (słownie ________) złotych.

[lub]

W przypadku zwłoki z przelaniem kwoty określonej w § 4, Komisant zapłaci odsetki w wysokości ustawowej.

§ 7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


Komitent: Komisant:

________ ________

Uwagi

Ad. § 1:

Należy wybrać jedną z zaproponowanych wersji w zależności od rodzaju zobowiązania komisanta. Wzór umowy został przygotowany w ten sposób, że w zależności od tego, czy usługa komisanta polega na kupnie, czy sprzedaży rzeczy skreśleniu podlegają odpowiednie części postanowień, oddzielone od siebie słowem: "[lub]".

Komentarz:

  1. Umowa komisu jest uregulowana w art. 765 do 773 KC. Uregulowania odnoszą się zarówno do usług polegających na zakupie, jak i sprzedaży rzeczy.
  2. W zależności od woli stron umowy jej warunki mogą być modyfikowane. W treści umowy należy wskazać w szczególności rzecz lub rzeczy które majś być przedmiotem sprzedaży lub kupna oraz cenę, za jaką ma dojść do wykonania umowy, przy czym cena ta nie musi być oznaczona w sposób konkretny, strony powinny natomiast określić cenę minimalną (przy sprzedaży) lub cenę maksymalną (w przypadku zlecenia kupna).
  3. Przedmiotem sprzedaży mogą być rzeczy ruchome oznaczone co do tożsamości, jak i co do gatunku.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0