Poniedziałek
01.01.2001
Umowa komisu
 
zawarta w ________ dnia ________ pomiędzy:
________, zam. w ________ [lub]
________ z siedzibą w ________, ul ________, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ________ pod numerem RHB ____, z zarządem w składzie: ________, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości ________
reprezentowanym przez ________,
zwanym dalej: "Komitentem"

a

________, zam. w ________ [lub]
________ z siedzibą w ________, ul ________, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ________ pod numerem RHB ____, z zarządem w składzie: ________, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości ________
reprezentowanym przez ________,
zwanym dalej: "Komisantem"

§ 1
  1. Komitent zleca Komisantowi, a Komisant zobowiązuje się w zakresie działalności przedsiębiorstwa do wykonania usługi komisu polegającej na sprzedaży ________ ["Rzecz"] na rachunek Komitenta po cenie nie niższej niż ______ złotych.
  2. W przypadku sprzedaży po cenie niższej, niż określona w ust. 1 Komisant zwróci Komitentowi różnicę.
[lub]
  1. Komitent zleca Komisantowi, a Komisant zobowiązuje się w zakresie działalności przedsiębiorstwa do wykonania usługi komisu polegającej na kupnie ________ ["Rzecz"] na rachunek Komitenta po cenie nie wyższej niż ______.
  2. W przypadku kupna po cenie wyższej niż określona w ust. 1, Komisant obowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Komitenta, który w terminie ____ dni od daty powiadomienia może oświadczyć, iż nie uznaje czynności za dokonaną na jego rachunek. Brak takiego oświadczenia oznacza, że Komitent zgadza się na cenę wyższą.
§ 2

Za wykonanie usługi komisu określonej w § 1. Komitent zobowiązuje się zapłacić Komisantowi prowizję w wysokości______ % ceny sprzedaży / ceny kupna Rzeczy.

§ 3

Komitent dostarczy Rzecz na własny koszt do miejsca wskazanego przez Komisanta w terminie do ________.

[lub]

Komisant w terminie _____ od dnia zakupu dostarczy zakupioną Rzecz do miejsca wskazanego przez Komitenta na koszt Komisanta/Komitenta.

§ 4

Komisant w terminie ___dni od daty sprzedaży Rzeczy przeleje na rachunek Komitenta prowadzony w banku ______, nr rachunku ________ kwotę stanowiącą równowartość ceny uzyskanej z tytułu sprzedaży Rzeczy pomniejszoną o kwotę prowizji.

[lub]

Komitent w terminie ____ dni od daty otrzymania informacji od Komisanta o dokonanym kupnie Rzeczy przeleje na jego rachunek w banku ________, nr rachunku ________ kwotę prowizji, o której mowa w § 2. Za dzień zapłaty prowizji strony uznają datę wpływu należności na rachunek Komisanta/ dzień złożenia polecenia przelewu w Banku przez Komitenta.

§ 5

Komitent udzieli Komisantowi wszystkich niezbędnych informacji o stosunkach prawnych i faktycznych dotyczących Rzeczy. Komitent wyda Komisantowi wszystkie posiadane dokumenty dotyczące Rzeczy, niezbędne do prawidłowego korzystania z niej.

§ 6

W przypadku zwłoki z dostawą Rzeczy zakupionej na rzecz Komitenta Komisant zapłaci Komitentowi karę umowną w wysokości ________ (słownie ________) złotych.

[lub]

W przypadku zwłoki z przelaniem kwoty określonej w § 4, Komisant zapłaci odsetki w wysokości ustawowej.

§ 7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


Komitent: Komisant:

________ ________

Uwagi

Ad. § 1:

Należy wybrać jedną z zaproponowanych wersji w zależności od rodzaju zobowiązania komisanta. Wzór umowy został przygotowany w ten sposób, że w zależności od tego, czy usługa komisanta polega na kupnie, czy sprzedaży rzeczy skreśleniu podlegają odpowiednie części postanowień, oddzielone od siebie słowem: "[lub]".

Komentarz:

  1. Umowa komisu jest uregulowana w art. 765 do 773 KC. Uregulowania odnoszą się zarówno do usług polegających na zakupie, jak i sprzedaży rzeczy.
  2. W zależności od woli stron umowy jej warunki mogą być modyfikowane. W treści umowy należy wskazać w szczególności rzecz lub rzeczy które majś być przedmiotem sprzedaży lub kupna oraz cenę, za jaką ma dojść do wykonania umowy, przy czym cena ta nie musi być oznaczona w sposób konkretny, strony powinny natomiast określić cenę minimalną (przy sprzedaży) lub cenę maksymalną (w przypadku zlecenia kupna).
  3. Przedmiotem sprzedaży mogą być rzeczy ruchome oznaczone co do tożsamości, jak i co do gatunku.

Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Rodzinny biznes: kłopoty na bank?

You have done such a great work with complete dedication in this site steamwalletgenerator

11 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Biznes po stronie dobra

Free NCERT Solutions for the class 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 for the subjects Maths, Science, Hindi, Physics, Chemistry, Biology, English, Social Science (History, Geography,...

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Biznes po stronie dobra

forum is very good.

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Within the same manner that inbreeding among human populations can boom the frequency of commonly rare genes that cause sicknesses, the selective breeding that created the...

86 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

A Best Essay Services study which dog breeders to avoid. ... The term "Outdoor breeder" is every now and then used to explain dog breeders with little experience or...

86 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Planuję założyć własną działalność - od czego zacząć?

Hej, od czego zacząć? Zakładając, że przoedmiot działalności masz ustalony, ja skupiłabym się na formie platności. W dzisiejszych czasach, ludzie chcą płacić...

102 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Assignment help service in usa for the student seeking help. We are provide the assignment help, writing service with the professional academic writer in minimal price.

86 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

assignment help

86 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018