Poniedziałek
01.01.2001
Umowa najmu
 
zawarta w ________ dnia ________ pomiędzy:
________, zam. w ________ [lub]
________ z siedzibą w ________, ul ________, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ________ pod numerem RHB ____, z zarządem w składzie: ________, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości ________
reprezentowanym przez ________,
zwanym dalej: "Wynajmującym"

oraz

________, zam. w ________ [lub]
________ z siedzibą w ________, ul ________, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ________ pod numerem RHB ____, z zarządem w składzie: ________, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości ________
reprezentowanym przez ________,
zwanym dalej: "Najemcą"

§ 1

Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem lokalu mieszkalnego / lokalu użytkowego o powierzchni ______ położonego w ________ przy ulicy __________, opisanego w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd _________ za numerem __________ .

§ 2

Wynajmujący oddaje Najemcy do używania lokal mieszkalny / lokal użytkowy określony w § 1 zwany dalej Przedmiotem Najmu, w celu _________ .

§ 3
 1. Najemca zobowiązuje się do zapłaty czynszu najmu w wysokości ___ miesięcznie łącznie z podatkiem VAT. Czynsz najmu jest płatny przez Najemcę w miesięcznych ratach, z góry do dnia _____ każdego miesiąca, do rąk Wynajmującego // na rachunek bankowy Wynajmującego w _________, nr rachunku ________ .
 2. Najemca ponosi wszystkie przypadające na Przedmiot Najmu koszty dodatkowe, w szczególności koszty wywozu śmieci, zużycia wody i odprowadzania ścieków, energii elektrycznej, gazu, ogrzewania.
§ 4
 1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym doręczyła drugiej stronie wypowiedzenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
[lub]
 1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia _______ do dnia ________ .
 2. Po upływie tego okresu umowa przestaje obowiązywać bez uprzedniego wypowiedzenia.
[lub]
 1. Z upływem okresu najmu umowa ulega automatycznie przedłużeniu o ________, jeżeli żadna ze stron niniejszej umowy nie wypowie jej pisemnie w czasie trwania okresu najmu.
§ 5

Najemca zobowiązany jest:

 • używać Przedmiot Najmu zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem i bez zgody Wynajmującego nie może czynić zmian sprzecznych z tym przeznaczeniem;
 • przeprowadzać w czasie trwania stosunku najmu drobne naprawy związane ze zwykłym używaniem Przedmiotu Najmu;
 • ________.
§ 6

Najemca nie może Przedmiotu Najmu użyczać albo oddawać w podnajem bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego.

§ 7

Wynajmujący jest zobowiązany do utrzymywania Przedmiotu Najmu w stanie niezbędnym do umówionego użytku przez cały okres najmu.

§ 8

Wynajmujący może wypowiedzieć niniejszą umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku gdy Najemca:

 • dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu za dwa okresy płatności;
 • używa Przedmiotu Najmu w sposób w sprzeczny z umową.

§ 9

Najemca może wypowiedzieć niniejszą umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku niemożności używania Przedmiotu Najmu albo istotnego utrudnienia w używaniu Przedmiotu Najmu zgodnie z umową po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wynajmującego.

§ 10

Wynajmujący zobowiązuje się zawrzeć obowiązkowe ubezpieczenie Przedmiotu Najmu od pożaru, włamania i innych szkód.

§ 11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch identycznych egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wynajmujący Najemca


________ ________

Komentarz

:
AD § 4:

Umowa najmu może być zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony.

AD § 6:

.Uwaga! Zgodnie z art. 668 § 1 kc najemca ma zawsze prawo podnajęcia lub oddania do bezpłatnego używania przedmiot najmu jeżeli umowa mu tego nie zabrania. Jeżeli wynajmujący chce mu tego zabronić, należy wprowadzić odpowiedni zapis w umowie.

Komentarz:

 1. Przez umowę najmu, zgodnie z art. 659 k.c., wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. W praktyce przedmiotem umowy najmu najczęściej są lokale mieszkalne lub użytkowe, ale najem może dotyczyć również innych rzeczy.
 2. Na mocy art. 660 k.c. umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia zawarta na okres dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie. Jeżeli strony nie zachowały pisemnej formy umowy umowę poczytuje się za zawartą na czas nieoznaczony.
 3. Wynajmujący powinien wydać najemcy rzecz w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać ją w takim stanie w czasie trwania najmu (art. 662 k.c.). Naprawy związane z utrzymywaniem rzeczy w stanie przydatnym do umówionego użytku obciążają - zgodnie z art. 663 k.c. - wynajmującego, natomiast drobne nakłady, połączone ze zwykłym używaniem rzeczy obciążają najemcę (art. 662 § 2 k.c.).
 4. Najemca zobowiązany jest do używania rzeczy zgodnie z umową lub w sposób odpowiadający właściwości i przeznaczeniu rzeczy (art. 666 § 1 k.c.) oraz zgodnie z art. 669 § 1 k.c. uiszczać czynsz w terminie umówionym.
 5. Jeżeli rzecz najęta ma wady najemca może żądać obniżenia czynszu za czas trwania wady w wypadku, gdy wady rzeczy najętej ograniczają jej przydatność do umówionego użytku (art. 664 k.c.). W związku z wadami rzeczy najętej najemca może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia (art. 664 § 2 k.c.): jeżeli w chwili wydania mu rzeczy miała ona wady, które uniemożliwiają przewidziane w umowie używanie rzeczy, jeżeli wady takie powstały w czasie trwania najmu a wynajmujący ich pomimo zawiadomienia nie usunął i jeżeli wady są nieusuwalne.
 6. Najemca może rzecz najętą oddać w podnajem lub do bezpłatnego używania osobie trzeciej jedynie w przypadku gdy umowa mu tego nie zabrania (art. 668 k. c.).
 7. Zgodnie z art. 675 § 1 k.c. po zakończeniu okresu najmu najemca zobowiązany jest zwrócić rzecz w stanie nie pogorszonym, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zużycie rzeczy związane z jej normalnym używaniem.

Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Nie zapomnij o szkoleniach bhp

Co się dzieje w przypadku gdy kursy bhp się nie odbędą? Wydaje mi się, że wtedy kary są bardzo wysokie.

22 wypowiedzi
ostatnia 16.07.2018
Finansowanie reklamy we franczyzie

Podstawowym źródłem finansowania działań marketingowych we franczyzie są środki pieniężne zebrane z wpłat na wspólny fundusz przeznaczony na ten cel. Jednakże w...

1 wypowiedzi
ostatnia 16.07.2018
Skuteczna i tania reklama małej firmy

Polecam reklame w aplikacji która łączy klientów z partnerami handlowymi. Koszt 0 zł. Płacimy do 5% kwoty której klient u nas zostawił. Czyli tak naprawdę płacimy...

407 wypowiedzi
ostatnia 15.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I want to encourage that you continue your great writing, have a nice day! Wifi hacking apk

82 wypowiedzi
ostatnia 14.07.2018
Biznes po stronie dobra

Dollar General company has its origins in Scottsville, Kentucky from James Luther “J.L.” Turner and his son Cal Turner. James Turner’s father died in an accident in 1902...

18 wypowiedzi
ostatnia 12.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I enjoyed over read your blog post. Your blog have nice information I got good ideas from this amazing blog. I am always searching like this type blog post. I hope I will see...

82 wypowiedzi
ostatnia 11.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I enjoyed over read your blog post. Your blog have nice information I got good ideas from this amazing blog. I am always searching like this type blog post. I hope I will see...

82 wypowiedzi
ostatnia 11.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

nice post. Thanks for sharing such an interesting and witty post with us. Electromagnetic spider repellent

82 wypowiedzi
ostatnia 11.07.2018