01.05.2001

Zadania PARP

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zadań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Dnia 21 kwietnia 2001 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie szczegółowych zadań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości [Dz. U. nr 109, poz. 1158], na mocy której z dniem 1 stycznia 2001 r. Polską Fundację Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw zastąpiła Polska Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zgodnie z rozporządzeniem do szczegółowych zadań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości należy między innymi:

 1. udostępnianie przedsiębiorcom informacji dotyczących w szczególności: przepisów prawa obowiązujących w Unii Europejskiej; procedur administracyjnych i celnych obowiązujących na rynkach zagranicznych; dostępnych programów wspierających rozwój małych i średnich przedsiębiorców; instytucji finansowych, świadczących usługi dla małych i średnich przedsiębiorców na dogodnych warunkach,
 2. upowszechnianie wśród małych i średnich przedsiębiorców wiedzy o rynku kapitałowym,
 3. ułatwianie przedsiębiorcom dostępu do wiedzy związanej z prowadzeniem przedsiębiorstwa m.in. przez finansowanie małym przedsiębiorcom części kosztów uczestnictwa w szkoleniach,
 4. ułatwianie małym i średnim przedsiębiorcom dostępu do specjalistycznych usług doradczych i szkoleniowych, w szczególności w zakresie:
  1. projektowania i wdrażania systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy,
  2. sporządzania biznesplanów,
  3. przygotowania do uczestnictwa w rynku kapitałowym,
  4. rozwoju eksportu,
  5. audytu technologicznego w celu wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w produktach lub stosowanych technologiach – przez finansowanie części kosztów ww. usług,
 5. ułatwianie małym i średnim przedsiębiorcom uzyskiwania certyfikatów wymaganych na rynkach międzynarodowych przez finansowanie części kosztów procesu certyfikacji,
 6. promowanie i wspieranie udziału małych i średnich przedsiębiorców w programach Unii Europejskiej i innych międzynarodowych programach rozwoju małych i średnich przedsiębiorców, w szczególności przez świadczenie usług doradczych przedsiębiorcom ubiegającym się o pozyskanie środków z tych programów.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0