Poniedziałek
01.01.2001
Umowa pożyczki
 

zawarta w ___ dnia ___ pomiędzy:
___, zam. w ___ [lub]
___ z siedzibą w ___, ul ___, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ___ pod numerem RHB ___, z zarządem w składzie: ___, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości ___
reprezentowanym przez ___,
zwanym dalej "Pożyczkodawcą"

oraz

___ zamieszkałym w ___, przy ul. ___ / ___ z siedzibą w ___, ul ___, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ___ pod numerem RHB ___, z zarządem w składzie: ________, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości ___
reprezentowanym przez ___,
zwanym dalej "Pożyczkobiorcą".

§ 1

Pożyczkodawca pożycza niniejszym Pożyczkobiorcy kwotę ___ (słownie: ___) złotych, którą to kwotę Pożyczkobiorca zwróci w terminie do dnia ___ wraz z kwotą należnych odsetek.

§ 2
 1. Pożyczkobiorca zapłaci Pożyczkodawcy odsetki w wysokości __% w skali rocznej.
 2. Pożyczkodawca otrzyma kwotę należnych odsetek wraz z kwotą będącą przedmiotem pożyczki.
[lub]
 1. Odpowiednie kwoty z tytułu odsetek płatne są co ___, bez wcześniejszego wezwania na rachunek bankowy Pożyczkodawcy w banku ___, nr rachunku ___ do ___ dnia miesiąca/kwartału.
§ 3
 1. Pożyczkodawca ma prawo rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy:
  • ___;
  • ___;
  • ___.
 2. W terminie ___ dni po otrzymaniu przez Pożyczkobiorcę oświadczenia Pożyczkodawcy o rozwiązaniu niniejszej umowy kwota pożyczki wraz z należnymi odsetkami podlega natychmiastowemu zwrotowi na rachunek Pożyczkodawcy wskazany w § 2 niniejszej umowy.
§ 4

Wraz z zawarciem niniejszej umowy Pożyczkobiorca kwituje odbiór kwoty wskazanej w § 1. [lub] Przekazanie kwoty, o której mowa w § 1 nastąpi w terminie ___ dni od dnia zawarcia niniejszej umowy poprzez ___.

§ 5

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

Niniejsza umowa została zawarta w dwóch identycznych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Pożyczkodawca: Pożyczkobiorca:


________ ________

Komentarz:

Ad. § 3:

Np. zostanie zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości pożyczkobiorcy, pożyczkobiorca będzie zwlekał z zapłatą odsetek za dwa kolejne okresy ich płatności itp.

Ad. § 4:

Np. wręczenie kwoty, przelew na rachunek bankowy, wydanie osobie trzeciej itp.

Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Rodzinny biznes: kłopoty na bank?

You have done such a great work with complete dedication in this site steamwalletgenerator

11 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Biznes po stronie dobra

Free NCERT Solutions for the class 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 for the subjects Maths, Science, Hindi, Physics, Chemistry, Biology, English, Social Science (History, Geography,...

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Biznes po stronie dobra

forum is very good.

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Within the same manner that inbreeding among human populations can boom the frequency of commonly rare genes that cause sicknesses, the selective breeding that created the...

86 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

A Best Essay Services study which dog breeders to avoid. ... The term "Outdoor breeder" is every now and then used to explain dog breeders with little experience or...

86 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Planuję założyć własną działalność - od czego zacząć?

Hej, od czego zacząć? Zakładając, że przoedmiot działalności masz ustalony, ja skupiłabym się na formie platności. W dzisiejszych czasach, ludzie chcą płacić...

102 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Assignment help service in usa for the student seeking help. We are provide the assignment help, writing service with the professional academic writer in minimal price.

86 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

assignment help

86 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018