01.01.2001

Umowa pożyczki

Umowa pożyczki

zawarta w ___ dnia ___ pomiędzy:
___, zam. w ___ [lub]
___ z siedzibą w ___, ul ___, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ___ pod numerem RHB ___, z zarządem w składzie: ___, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości ___
reprezentowanym przez ___,
zwanym dalej "Pożyczkodawcą"

oraz

___ zamieszkałym w ___, przy ul. ___ / ___ z siedzibą w ___, ul ___, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ___ pod numerem RHB ___, z zarządem w składzie: ________, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości ___
reprezentowanym przez ___,
zwanym dalej "Pożyczkobiorcą".

§ 1

Pożyczkodawca pożycza niniejszym Pożyczkobiorcy kwotę ___ (słownie: ___) złotych, którą to kwotę Pożyczkobiorca zwróci w terminie do dnia ___ wraz z kwotą należnych odsetek.

§ 2
 1. Pożyczkobiorca zapłaci Pożyczkodawcy odsetki w wysokości __% w skali rocznej.
 2. Pożyczkodawca otrzyma kwotę należnych odsetek wraz z kwotą będącą przedmiotem pożyczki.
[lub]
 1. Odpowiednie kwoty z tytułu odsetek płatne są co ___, bez wcześniejszego wezwania na rachunek bankowy Pożyczkodawcy w banku ___, nr rachunku ___ do ___ dnia miesiąca/kwartału.
§ 3
 1. Pożyczkodawca ma prawo rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy:
  • ___;
  • ___;
  • ___.
 2. W terminie ___ dni po otrzymaniu przez Pożyczkobiorcę oświadczenia Pożyczkodawcy o rozwiązaniu niniejszej umowy kwota pożyczki wraz z należnymi odsetkami podlega natychmiastowemu zwrotowi na rachunek Pożyczkodawcy wskazany w § 2 niniejszej umowy.
§ 4

Wraz z zawarciem niniejszej umowy Pożyczkobiorca kwituje odbiór kwoty wskazanej w § 1. [lub] Przekazanie kwoty, o której mowa w § 1 nastąpi w terminie ___ dni od dnia zawarcia niniejszej umowy poprzez ___.

§ 5

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

Niniejsza umowa została zawarta w dwóch identycznych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Pożyczkodawca: Pożyczkobiorca:


________ ________

Komentarz:

Ad. § 3:

Np. zostanie zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości pożyczkobiorcy, pożyczkobiorca będzie zwlekał z zapłatą odsetek za dwa kolejne okresy ich płatności itp.

Ad. § 4:

Np. wręczenie kwoty, przelew na rachunek bankowy, wydanie osobie trzeciej itp.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0