01.01.2001

Umowa przewozu

Umowa przewozu

zawarta w ___ dnia ___ pomiędzy:
___, zam. w ___ [lub]
___ z siedzibą w ___, ul ___, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ___ pod numerem RHB ___, z zarządem w składzie: ___, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości ___
reprezentowanym przez ___,
zwanym dalej "Wysyłającym"

oraz

___ zamieszkałym w ___, przy ul. ___ / ___ z siedzibą w ___, ul ___, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ___ pod numerem RHB ___, z zarządem w składzie: ___, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości ___
reprezentowanym przez ___,
zwanym dalej "Przewoźnikiem".

§ 1

Przewoźnik zobowiązuje się do ___

§ 2

Wysyłający zobowiązuje się do zapłaty za usługi świadczone przez Przewoźnika. Zapłata następuje według następujących zasad:
___

§ 3

Wysyłający obowiązany jest uiścić Przewoźnikowi określoną w § 2 sumę w terminie ___. Po upływie powyższego terminu Przewoźnikowi przysługują odsetki ustawowe.

§ 4

Wysyłający zobowiązany jest na żądanie Przewoźnika wystawić list przewozowy.

§ 5

Przewoźnik przejmuje z momentem ___ odpowiedzialność za szkody wynikłe podczas przewozu.

§ 6

Umowa obowiązuje na czas ___.

§ 7

Wszelkie zmiany umowy winny być dokonywane w formie pisemnej.

§ 8

W kwestiach nieunormowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. 1995 r. Nr 119 poz. 575).

§ 9

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednych dla każdej ze stron.

Wysyłający Przewoźnik


________ ________

Komentarz:

1. Kwestię brzmienia powyższej umowy określa art. 774 i następne kc, jak również ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. 1995 r. Nr 119 poz. 575).

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0