01.01.2001

Umowa renty

Umowa renty

Repertorium A nr ___/__

AKT NOTARIALNY

Dnia ___ roku ___ (___) przed notariuszem ___, prowadzącym Kancelarię Notarialną w ___ stawił/a się:
____, syn/córka ___ zamieszkały/a w ___, przy ulicy ___, legitymujący/a się dowodem osobistym ___.

Tożsamość stawającego notariusz ustalił/a na podstawie okazanych przy akcie dowodu osobistego, którego serię i numer wpisano przy nazwisku.

OFERTA RENTY
(bez wynagrodzenia)

§1
 1. ___ zobowiązuje się względem ___, zamieszkałego/ej w ___ , przy ulicy ___ do świadczeń okresowych w pieniądzu, polegających na tym, że będzie on/ona wypłacał/a rentę ___, w okresie od ___ do ___, przy czym renta płatna będzie w następujących terminach i kwotach, a mianowicie:
  1. do ___ - kwotę ___
  2. do ___ - kwotę ___
 2. Powyższa renta świadczona będzie bez wynagrodzenia.
 3. Przyjęcie oferty winno nastąpić najpóźniej w dniu spełnienia pierwszego świadczenia.
§2

Niniejsza oferta renty bez wynagrodzenia (nieodpłatnej) nie jest przedmiotem opłaty skarbowej ani też podatku od darowizny, natomiast po stronie osoby otrzymującej rentę rodzi obowiązek w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

§3

Dla celów pobrania opłat z niniejszego aktu strony określiły wartość przedmiotu niniejszej umowy na łączną kwotę złotych ___

§4

Koszty aktu ponosi stawający.

§5

Pobrano:

 • taksy notarialnej (§§ 2 i 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 roku, Dz.U. Nr 33, poz. 146) - ___ zł
 • podatku od towarów i usług nie pobrano na podstawie § 74 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 roku (Dz.U. Nr 154 poz. 797)

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjmuję ofertę renty złożoną dnia ___ przez ___ przed notariuszem ___.
Jednocześnie oświadczam, że otrzymałam kwotę złotych ___ (słownie: ___) stanowiącą I ratę renty.

Data i miejsce


Podpis

Komentarz:

 1. Umowa renty jest zawierana zazwyczaj pomiędzy osobami fizycznymi.
 2. Wzór umowy renty został przygotowany w formie projektu aktu notarialnego ze względu na praktykę organów skarbowych w tym zakresie.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0