Array

Umowa spółki cywilnej

Poniedziałek
01.01.2001
Umowa spółki cywilnej
 
zawarta w ___ w dniu ___ pomiędzy:
 1. ___, zamieszkałym w ___, przy ul. ____ ;
 2. ___, zamieszkałym w ___, przy ul. ___ ;
 3. ___, zamieszkałym w ___, przy ul. ___ ;
zwanymi dalej Wspólnikami,

o następującej treści:

§ 1

Wspólnicy oświadczają, że zawiązują Spółkę w celu ___.

§ 2

Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod nazwą ___ spółka cywilna.

§ 3
 1. Siedzibą Spółki jest miasto ___ .
 2. Spółka prowadzi swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
§ 4
 1. Wspólnicy zobowiązują się do wniesienia następujących wkładów:
  • Wspólnik ___ wnosi ___;
  • Wspólnik ___ wnosi ___;
  • Wspólnik ___ wnosi ___.
 2. Udziały poszczególnych Wspólników w Spółce wynoszą:
  • Wspólnik ___ - ___ %
  • Wspólnik ___ - ___ %
  • Wspólnik ___ - ___ %
§ 5

Dla realizacji celu określonego w § 1 każdy wspólnik ma prawo i jednocześnie obowiązek pracować na rzecz Spółki. W szczególności wspólnicy zobowiązują się do następujących działań:

 • Wspólnik ___ zobowiązuje się do ___;
 • Wspólnik ___ zobowiązuje się do ___;
 • Wspólnik ___ zobowiązuje się do ___.
§ 7

Spółka zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

§ 8
 1. Każdy Wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki.
 2. Każdy Wspólnik jest uprawniony bez uprzedniej uchwały wspólników do samodzielnego prowadzenia spraw nie przekraczających zakresu zwykłych czynności spółki. Zobowiązania lub wydatki na kwotę ponad ________ zł nie należą do zakresu zwykłych czynności spółki.
§ 9

Do samodzielnego reprezentowania Spółki uprawnieni są:

 • ___ ;
 • ___ .
§ 10

W wewnętrznych sprawach Spółki decydują zawsze wszyscy Wspólnicy w drodze uchwał, które zapadają jednomyślnie.

§ 11

Za zobowiązania Spółki wobec osób trzecich odpowiadają wszyscy Wspólnicy całym majątkiem wspólnym. W przypadku, gdy majątek wspólny nie wystarcza na pokrycie zobowiązań wspólnicy odpowiadają majątkiem osobistym proporcjonalnie w stosunku do posiadanych udziałów.

§ 12

Podział zysków Spółki następuje zawsze w myśl uchwały wspólników.

§ 13
 1. Wspólnicy uczestniczą w zyskach Spółki w sposób następujący:
  • ___ - ___ %;
  • ___ - ___ %;
  • ___ - ___ %.
 2. Wspólnicy uczestniczą w stratach Spółki w sposób następujący:
  • ___ - ___ %;
  • ___ - ___ %;
  • ___ - ___ %.
§ 14

Wkłady Wspólników nie będą oprocentowane. Wspólnicy mogą udzielać Spółce pożyczek i kredytów.

§ 15

Ustąpienie przez Wspólnika udziału (w całości lub części) lub praw wynikających z umowy spółki osobom trzecim bez zgody pozostałych Wspólników jest wobec Spółki i Wspólników bezskuteczne.

§ 16
 1. Wspólnik ma prawo wypowiedzenia udziału w Spółce na trzy miesiące przed końcem roku obrachunkowego.
 2. Z ważnych powodów Wspólnik może wypowiedzieć swój udział bez zachowania terminów wypowiedzenia.
§ 17

W razie śmierci Wspólnika na jego miejsce wstępują spadkobiercy.

§ 18

Rokiem obrachunkowym Spółki będzie rok kalendarzowy.

§ 19

Spółka rozwiązuje się:

 1. jeśli pozostanie w niej tylko jeden Wspólnik, wskutek ustąpienia lub wykluczenia innych Wspólników,
 2. na skutek jednomyślnej uchwały wspólników,
 3. na skutek wyroku sądowego orzekającego jej rozwiązanie.
§ 20

W razie rozwiązania Spółki nastąpi jej likwidacja. Likwidację przeprowadzają wszyscy Wspólnicy łącznie. Likwidatorzy spieniężą majątek Spółki i po zaspokojeniu zobowiązań Spółki pozostałą resztę podzielą między Wspólników.

§ 21

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 22

Wszelkie zmiany niniejszej umowy powinny być pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej.

§ 23

Koszty zawarcia niniejszej umowy ponoszą wszyscy Wspólnicy proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

§ 24

We wszystkich sporach wynikających z niniejszej umowy właściwy będzie sąd według siedziby Spółki.

Podpisy wspólników

 1. ___
 2. ___
 3. ___

DALEJ-->

Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Promocja firmy w katalogach internetowych

Jak maiłabym wybrać firmę, która ma moją firmę rozreklamować w katalogach, czy poprowadzić kampanię AdWords to zdecydowałabym się na popularnego i skutecznego...

3 wypowiedzi
ostatnia 25.05.2018
Jaka reklama się opłaca?

Może warto pomyśleć o filmie promocyjnym czy produktowym? Produkcja tego rodzaju filmów może się zająć http://www.imperiafilm.com/ z Krakowa. Dla nas zrobili...

202 wypowiedzi
ostatnia 24.05.2018
Jak zareklamować mały sklep przez Internet?

Ja wynajęłam firmę https://www.grupafaro.pl/ do prowadzenia dla mnie reklam adwords w google i są skuteczni, przybywa mi wejść i klientów. Także mogę polecić, widać...

64 wypowiedzi
ostatnia 24.05.2018
Majątek pod ochroną

Apk ideas makes no representations, warranties, or assurances as to the accuracy Read More

1 wypowiedzi
ostatnia 24.05.2018
Jaka reklama się opłaca?

A może tak reklama tv?

202 wypowiedzi
ostatnia 23.05.2018
Szukam szkoleń dla bezrobotnego

Szkolenia zawodowe z zakresu spawania stali czy zgrzewania termoplastycznych tworzyw sztucznych możecie zrobić w ośrodku szkolenia zawodowego MAR-PLAST ...

30 wypowiedzi
ostatnia 23.05.2018
Skuteczna i tania reklama małej firmy

Reklama na samochodzie czyli oklejanie folią to tez dobra opcja. W Łodzi okleicie m.in. w http://verde-druk.pl/ Nam oni oklejali, u nich tez zamawialiśmy ulotki i...

400 wypowiedzi
ostatnia 23.05.2018
Własny biznes z małym kapitałem

Jeśli ktoś z Was ma własny hotel i zastanawia się jak zwiększyć zyski z usług dodatkowych znajdujących się w hotelu to zachęcam do zajrzenia na...

229 wypowiedzi
ostatnia 23.05.2018