01.01.2001

Umowa spółki cywilnej - komentarz

Umowa spółki cywilnej - komentarz

Komentarz:

Ad. § 1:

Zgodnie z art. 860 kc w umowie spółki należy wskazać cel gospodarczy, w jakim utworzono spółkę (np. prowadzenie działalności gospodarczej), a także sposób działania mający ten cel urzeczywistnić.

Ad. § 2:

Nazwa spółki cywilnej powinna zawierać nazwiska wszystkich wspólników wraz z co najmniej pierwszymi literami ich imion, zwięzłe określenie rodzaju prowadzonej działalności (np. handel) oraz dodatek określający formę prawną ("spółka cywilna" lub "s.c.").

Ad. § 4:

Zgodnie z art. 861 k.c. wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw albo na świadczeniu usług. Jeśli nie określono w umowie wkładu poszczególnych wspólników, domniemywa się że mają one jednakową wartość.

Ad. § 7:

Spółka cywilna może być utworzona na czas oznaczony (np. do czasu zrealizowania celu gospodarczego) lub nieoznaczony.

Ad. § 9:

Zgodnie z art. 866 k.c. w braku odmiennej umowy lub uchwały wspólników każdy wspólnik będzie umocowany do reprezentowania spółki w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw.

Ad. § 13:

Zgodnie z art. 867 kc jeżeli w umowie spółki nie zostanie ustalony stosunek udziału wspólników w zyskach i stratach, każdy wspólnik jest uprawniony do równego w nich udziału, bez względu na rodzaj i wartość wkładu. Umowa spółki może zwalniać niektórych wspólników od udziału w stratach, nie może natomiast wyłączyć od udziału w zyskach. Jeśli umowa spółki nie ustali udziału wspólników w stratach, udział ten będzie taki jak udział wspólników w zyskach (§2 art. 867 kc).

Ad. § 16:

Zgodnie z § 2 art. 869 kc z ważnych powodów wspólnik może wypowiedzieć swój udział bez zachowania terminów wypowiedzenia, chociażby spółka była zawarta na czas oznaczony, a zastrzeżenie przeciwne w umowie spółki jest nieważne.

Ad. § 17:

Zgodnie z art. 872 kc można zastrzec w umowie spółki, że spadkobiercy wspólnika wejdą do spółki na jego miejsce.

  1. Regulację prawną umowy spółki cywilnej zawierają przepisy art. 860/875 kodeksu cywilnego. Powstaje ona poprzez zawarcie umowy przez co najmniej dwóch wspólników. Zgodnie z art. 860 kc przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Umowa spółki powinna być stwierdzona pismem.
  2. Stosownie do art. 863 kc wspólnik nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku wspólników ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku. W czasie trwania spółki wspólnik nie może domagać się podziału wspólnego majątku wspólników.
  3. Za zobowiązania spółki cywilnej odpowiadają wspólnicy solidarnie całym swym majątkiem (art. 864 kc).
  4. Z ważnych powodów każdy wspólnik może żądać rozwiązania spółki przez sąd.
  5. Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej. Posiada natomiast zdolność sądową w postępowaniu w sprawach gospodarczych oraz jako zakład pracy w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Ponadto spółka cywilna posiada zdolność upadłościową i układową.
<--WSTECZ

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

1