01.01.2001

Umowa sprzedaży

Umowa sprzedaży

zawarta w ___ dnia ___ pomiędzy:
___, zam. w ___ [lub]
___ z siedzibą w ___, ul ___, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ___ pod numerem RHB ____, z zarządem w składzie: ___, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości ___
reprezentowanym przez ___,
zwanym dalej "Sprzedawcą"

oraz

___ zamieszkałym w ___, przy ul. ___ /___ z siedzibą w ___, ul ___, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ___ pod numerem RHB ___, z zarządem w składzie: ___, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości ___
reprezentowanym przez ___,
zwanym dalej "Kupującym".

§ 1

Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje ___ ["Rzecz"]. Sprzedawca oświadcza, że Rzecz stanowi jego własność i nie jest obciążona prawami na rzecz osób trzecich.

§ 2

Kupujący zapłaci Sprzedawcy za Rzecz cenę w wysokości ___(słownie:___) złotych. Do ceny sprzedaży zostanie doliczona kwota podatku od towarów i usług według obowiązujących stawek.

§ 3

Sprzedawca dostarczy Rzecz do magazynu Kupującego w terminie do ___. Koszty dostawy ponosi ___. [lub]
Wraz z podpisaniem niniejszej umowy Kupujący kwituje odbiór Rzeczy.

§ 4
  1. Zapłata ceny nastąpi na podstawie wystawionej przez Sprzedawcę faktury VAT w terminie wskazanym w jej treści, przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w Banku ___, nr rachunku ___.
  2. Za dzień zapłaty strony uznają datę wpływu należności na rachunek Sprzedawcy.
[lub]
  1. Za dzień zapłaty strony uznają dzień złożenia polecenia przelewu w Banku przez Kupującego.
§ 5

Sprzedawca udzieli Kupującemu wszystkich niezbędnych informacji o stosunkach prawnych i faktycznych dotyczących Rzeczy. Sprzedawca wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące Rzeczy, niezbędne do prawidłowego korzystania z niej.

§ 6

Kupujący zobowiązuje się do zbadania Rzeczy w ciągu ___ dni od daty jej otrzymania i złoży reklamację w przypadku stwierdzenia wad Rzeczy w terminie ___ dni od daty jej otrzymania.

[lub]
Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji na Rzecz. Warunki gwarancji stanowią załącznik do niniejszej umowy. Strony wyłączają uprawnienia z tytułu rękojmi.

§ 7

W przypadku zwłoki z dostawą Rzeczy Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości ___ (słownie ___) złotych.

§ 8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Sprzedawca:                                        Kupujący:


________                                         ________

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0