Poniedziałek
01.01.2001
Umowa sprzedaży
 

zawarta w ___ dnia ___ pomiędzy:
___, zam. w ___ [lub]
___ z siedzibą w ___, ul ___, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ___ pod numerem RHB ____, z zarządem w składzie: ___, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości ___
reprezentowanym przez ___,
zwanym dalej "Sprzedawcą"

oraz

___ zamieszkałym w ___, przy ul. ___ /___ z siedzibą w ___, ul ___, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ___ pod numerem RHB ___, z zarządem w składzie: ___, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości ___
reprezentowanym przez ___,
zwanym dalej "Kupującym".

§ 1

Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje ___ ["Rzecz"]. Sprzedawca oświadcza, że Rzecz stanowi jego własność i nie jest obciążona prawami na rzecz osób trzecich.

§ 2

Kupujący zapłaci Sprzedawcy za Rzecz cenę w wysokości ___(słownie:___) złotych. Do ceny sprzedaży zostanie doliczona kwota podatku od towarów i usług według obowiązujących stawek.

§ 3

Sprzedawca dostarczy Rzecz do magazynu Kupującego w terminie do ___. Koszty dostawy ponosi ___. [lub]
Wraz z podpisaniem niniejszej umowy Kupujący kwituje odbiór Rzeczy.

§ 4
  1. Zapłata ceny nastąpi na podstawie wystawionej przez Sprzedawcę faktury VAT w terminie wskazanym w jej treści, przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w Banku ___, nr rachunku ___.
  2. Za dzień zapłaty strony uznają datę wpływu należności na rachunek Sprzedawcy.
[lub]
  1. Za dzień zapłaty strony uznają dzień złożenia polecenia przelewu w Banku przez Kupującego.
§ 5

Sprzedawca udzieli Kupującemu wszystkich niezbędnych informacji o stosunkach prawnych i faktycznych dotyczących Rzeczy. Sprzedawca wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące Rzeczy, niezbędne do prawidłowego korzystania z niej.

§ 6

Kupujący zobowiązuje się do zbadania Rzeczy w ciągu ___ dni od daty jej otrzymania i złoży reklamację w przypadku stwierdzenia wad Rzeczy w terminie ___ dni od daty jej otrzymania.

[lub]
Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji na Rzecz. Warunki gwarancji stanowią załącznik do niniejszej umowy. Strony wyłączają uprawnienia z tytułu rękojmi.

§ 7

W przypadku zwłoki z dostawą Rzeczy Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości ___ (słownie ___) złotych.

§ 8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Sprzedawca:                                        Kupujący:


________                                         ________


Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Finansowanie reklamy we franczyzie

Podstawowym źródłem finansowania działań marketingowych we franczyzie są środki pieniężne zebrane z wpłat na wspólny fundusz przeznaczony na ten cel. Jednakże w...

1 wypowiedzi
ostatnia 16.07.2018
Skuteczna i tania reklama małej firmy

Polecam reklame w aplikacji która łączy klientów z partnerami handlowymi. Koszt 0 zł. Płacimy do 5% kwoty której klient u nas zostawił. Czyli tak naprawdę płacimy...

407 wypowiedzi
ostatnia 15.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I want to encourage that you continue your great writing, have a nice day! Wifi hacking apk

82 wypowiedzi
ostatnia 14.07.2018
Biznes po stronie dobra

Dollar General company has its origins in Scottsville, Kentucky from James Luther “J.L.” Turner and his son Cal Turner. James Turner’s father died in an accident in 1902...

18 wypowiedzi
ostatnia 12.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I enjoyed over read your blog post. Your blog have nice information I got good ideas from this amazing blog. I am always searching like this type blog post. I hope I will see...

82 wypowiedzi
ostatnia 11.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I enjoyed over read your blog post. Your blog have nice information I got good ideas from this amazing blog. I am always searching like this type blog post. I hope I will see...

82 wypowiedzi
ostatnia 11.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

nice post. Thanks for sharing such an interesting and witty post with us. Electromagnetic spider repellent

82 wypowiedzi
ostatnia 11.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Really very interesting website i like it such a great content MBA Marketing Assignment Help

82 wypowiedzi
ostatnia 10.07.2018