01.01.2001

Uwagi do wzorów umów

Uwagi do wzorów umów

Strony umowy - jeżeli są przedsiębiorcami - powinny zostać opisane w części wstępnej według następujących zasad:

  • jeżeli stroną umowy jest przedsiębiorca - osoba fizyczna wpisana do ewidencji działalności gospodarczej, należy wskazać jej imię, nazwisko, adres, organ prowadzący ewidencję działalności gospodarczej, ewentualnie stosowny numer. Umowę powinien zawierać sam przedsiębiorca, jeżeli czynność tę wykonuje inna osoba, powinna ona posiadać pełnomocnictwo;
  • jeżeli stroną umowy jest spółka cywilna - nazwę tej spółki, jej adres oraz organ prowadzący ewidencję działalności gospodarczej, ewentualnie stosowny numer; dla sprawnego prowadzenia późniejszej egzekucji warto wskazać imiona, nazwiska i adresy wszystkich wspólników. Aby ocenić, czy wspólnik reprezentujący spółkę ma do tego prawo warto jest zapoznać się z treścią umowy spółki. Jeżeli z jej treści nie wynika nic innego - do reprezentowania spółki upoważniony jest każdy wspólnik w takim zakresie, w jakim ma prawo prowadzenia jej spraw (art. 866 kc), a zatem - o ile zawarcie umowy nie jest czynnością nadzwyczajną (tzw. czynnością przekraczającą zwykły zarząd) - każdy wspólnik może ją w imieniu spółki zawrzeć;
  • jeżeli stroną umowy jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - zgodnie z normą art. 1991 kh wskazać należy: firmę (nazwę spółki), siedzibę, adres spółki, nazwę sądu, w którym jest zarejestrowana oraz jej numer w rejestrze handlowym (tzw. numer RHB), wysokość kapitału zakładowego i skład zarządu. Umowę w imieniu spółki z o.o. powinny zawierać osoby uprawnione do jej reprezentowania. Sposób reprezentacji jest opisany w odpisie z rejestru handlowego. Jeżeli z dokumentu tego nie wynika nic innego do składania oświadczeń w imieniu spółki z o.o. upoważnieni są dwaj członkowie zarządu lub członek zarządu wraz z prokurentem albo sam prokurent - jeżeli prokura jest samoistna (art. 199 § 1 i art. 199 § 3 kh);
  • jeżeli stroną umowy jest spółka akcyjna - zgodnie z normą art. 3701 kh należy wskazać jej firmę, siedzibę, adres, nazwę sądu, w którym jest zarejestrowana oraz numer w rejestrze handlowym, wysokość kapitału akcyjnego subskrybowanego i wpłaconego oraz skład zarządu. Umowę w imieniu spółki akcyjnej powinny zawierać osoby uprawnione do jej reprezentowania. Sposób reprezentacji jest opisany w odpisie z rejestru handlowego. Jeżeli z dokumentu tego nie wynika nic innego do składania oświadczeń w imieniu spółki z o.o. upoważnieni są dwaj członkowie zarządu lub członek zarządu wraz z prokurentem albo sam prokurent - jeżeli prokura jest samoistna (art. 370 § 1 i art. 370 § 3 kh).

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0