01.01.2001

Umowa użyczenia

Umowa użyczenia

zawarta w ___ dnia ___ pomiędzy:
___, zam. w ___ [lub]
___ z siedzibą w ___, ul ___, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ___ pod numerem RHB ___, z zarządem w składzie: ___, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości ___
reprezentowanym przez ___,
zwanym dalej "Użyczającym"

oraz

___ zamieszkałym w ___, przy ul. ___ /___ z siedzibą w ___, ul ___, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ___ pod numerem RHB ___, z zarządem w składzie: ___, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości ___
reprezentowanym przez ___,
zwanym dalej "Biorącym do używania".

§ 1

Użyczający oddaje w bezpłatne używanie Biorącemu do używania ___ ["Przedmiot użyczenia"], a Biorący do używania Przedmiot użyczenia przyjmuje.

§ 2

Umowa zostaje zawarta na czas nie oznaczony.

[lub]

Umowa zostaje zawarta na okres ___ miesięcy lub od dnia ___ do dnia ___.

§ 3

Biorący do używania oświadcza, że odebrał Przedmiot użyczenia, zapoznał się z jego stanem i stwierdza, że jest on przydatny do umówionego użytku.

§ 4
  1. Biorący do używania zobowiazuje się do używania Przedmiotu użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do utrzymania go w należytym stanie.
  2. Biorącemu do używania nie wolno oddawać Przedmiotu użyczenia do korzystania innym osobom.
§ 5

Biorący do używania zobowiązuje się do wykonywania na własny koszt wszelkich napraw niezbędnych do zachowania Przedmiotu użyczenia w stanie niepogorszonym.

§ 6
  1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę zachowując ___ okres wypowiedzenia.
  2. Użyczający może wypowiedzieć niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Biorący do używania używa Przedmiot użyczenia niezgodnie z przeznaczeniem lub narusza inne postanowienia niniejszej umowy.
§ 7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

Umowę sporządzono w dwóch identycznych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Użyczający                                        Biorący do używania


________                                         ________

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0