Poniedziałek
01.01.2001
Umowa użyczenia
 

zawarta w ___ dnia ___ pomiędzy:
___, zam. w ___ [lub]
___ z siedzibą w ___, ul ___, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ___ pod numerem RHB ___, z zarządem w składzie: ___, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości ___
reprezentowanym przez ___,
zwanym dalej "Użyczającym"

oraz

___ zamieszkałym w ___, przy ul. ___ /___ z siedzibą w ___, ul ___, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ___ pod numerem RHB ___, z zarządem w składzie: ___, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości ___
reprezentowanym przez ___,
zwanym dalej "Biorącym do używania".

§ 1

Użyczający oddaje w bezpłatne używanie Biorącemu do używania ___ ["Przedmiot użyczenia"], a Biorący do używania Przedmiot użyczenia przyjmuje.

§ 2

Umowa zostaje zawarta na czas nie oznaczony.

[lub]

Umowa zostaje zawarta na okres ___ miesięcy lub od dnia ___ do dnia ___.

§ 3

Biorący do używania oświadcza, że odebrał Przedmiot użyczenia, zapoznał się z jego stanem i stwierdza, że jest on przydatny do umówionego użytku.

§ 4
  1. Biorący do używania zobowiazuje się do używania Przedmiotu użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do utrzymania go w należytym stanie.
  2. Biorącemu do używania nie wolno oddawać Przedmiotu użyczenia do korzystania innym osobom.
§ 5

Biorący do używania zobowiązuje się do wykonywania na własny koszt wszelkich napraw niezbędnych do zachowania Przedmiotu użyczenia w stanie niepogorszonym.

§ 6
  1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę zachowując ___ okres wypowiedzenia.
  2. Użyczający może wypowiedzieć niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Biorący do używania używa Przedmiot użyczenia niezgodnie z przeznaczeniem lub narusza inne postanowienia niniejszej umowy.
§ 7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

Umowę sporządzono w dwóch identycznych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Użyczający                                        Biorący do używania


________                                         ________


Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Biznes po stronie dobra

Free NCERT Solutions for the class 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 for the subjects Maths, Science, Hindi, Physics, Chemistry, Biology, English, Social Science (History, Geography,...

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Biznes po stronie dobra

forum is very good.

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Within the same manner that inbreeding among human populations can boom the frequency of commonly rare genes that cause sicknesses, the selective breeding that created the...

86 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

A Best Essay Services study which dog breeders to avoid. ... The term "Outdoor breeder" is every now and then used to explain dog breeders with little experience or...

86 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Planuję założyć własną działalność - od czego zacząć?

Hej, od czego zacząć? Zakładając, że przoedmiot działalności masz ustalony, ja skupiłabym się na formie platności. W dzisiejszych czasach, ludzie chcą płacić...

102 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Assignment help service in usa for the student seeking help. We are provide the assignment help, writing service with the professional academic writer in minimal price.

86 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

assignment help

86 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018
Sklep zoologiczny

Co do samych sklepów zoologicznych to niewątpliwie jest ich bardzo dużo w sieci , ja jednak już od dawna korzystam z oferty tego https://www.krakvet.pl/ . Większość...

21 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018