20.06.2001

Gospodarowanie odpadami i ochrona środowiska

Ustawy uchwalone przez Sejm

Dnia 7 czerwca 2001 r. Sejm uchwalił przepisy wprowadzające do uchwalonych dnia 27 kwietnia 2001 r. ustaw: o odpadach oraz prawa ochrony środowiska. Obie ustawy wejdą w życie jednocześnie, tj. dnia 1 października 2001 r. Uchwalone przez Sejm ustawy zastąpią dotychczas obowiązujące w tym zakresie przepisy ustawy o odpadach z dnia 27 czerwca 1997r. [Dz. U. z 1997 r., nr 96, poz. 592 z późn. zm.]; ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska z dnia 31 stycznia 1980 r. [Dz. U. z 1994 r., nr 49, poz. 196 z późn. zm.] oraz ustawy o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie z dnia 9 listopada 2000 r. [Dz. U. z 2000 r., nr 109, poz. 1157].

Zgodnie z przepisami wprowadzającymi ww. ustawy, do spraw wszczętych przed dniem 1 października 2001 r., a nie zakończonych decyzją ostateczną stosować się będzie przepisy dotychczasowe (chyba że ustawa wprowadzająca lub przepisy odrębne stanowią inaczej). Przepisy wykonawcze zachowają moc, jeśli nie są sprzeczne z nowym prawem ochrony środowiska, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2003 r. Obecne przepisy będzie się stosować także do opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, szczególne korzystanie z wód oraz składowanie odpadów, należnych do 1 października 2001 r.

Zezwolenia wydane na podstawie dotychczasowych przepisów podmiotom, które przed dniem wejścia w życie ustawy prowadziły działalność w zakresie usuwania, wykorzystywania lub unieszkodliwiania odpadów, zachowają moc na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2008 r. i zastąpią zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wymagane na podstawie ustawy o odpadach. Podmioty, które prowadziły przed dniem wejścia w życie ustawy działalność w zakresie usuwania, wykorzystywania lub unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne, za wyjątkiem odpadów komunalnych, bez zezwolenia, są obowiązane do uzyskania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu tych odpadów, w terminie do dnia 30 czerwca 2002 r.

W ustawie wprowadzającej ww. ustawy znajdują się też przepisy wprowadzające liczne zmiany w innych ustawach, m.in. w Prawie wodnym z dnia 24 października 1974 r., w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska z dnia 20 lipca 1991 r., w ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 października 1991 r.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0