Gospodarowanie odpadami i ochrona środowiska

Środa
20.06.2001
Ustawy uchwalone przez Sejm
 
Dnia 7 czerwca 2001 r. Sejm uchwalił przepisy wprowadzające do uchwalonych dnia 27 kwietnia 2001 r. ustaw: o odpadach oraz prawa ochrony środowiska. Obie ustawy wejdą w życie jednocześnie, tj. dnia 1 października 2001 r. Uchwalone przez Sejm ustawy zastąpią dotychczas obowiązujące w tym zakresie przepisy ustawy o odpadach z dnia 27 czerwca 1997r. [Dz. U. z 1997 r., nr 96, poz. 592 z późn. zm.]; ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska z dnia 31 stycznia 1980 r. [Dz. U. z 1994 r., nr 49, poz. 196 z późn. zm.] oraz ustawy o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie z dnia 9 listopada 2000 r. [Dz. U. z 2000 r., nr 109, poz. 1157].

Zgodnie z przepisami wprowadzającymi ww. ustawy, do spraw wszczętych przed dniem 1 października 2001 r., a nie zakończonych decyzją ostateczną stosować się będzie przepisy dotychczasowe (chyba że ustawa wprowadzająca lub przepisy odrębne stanowią inaczej). Przepisy wykonawcze zachowają moc, jeśli nie są sprzeczne z nowym prawem ochrony środowiska, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2003 r. Obecne przepisy będzie się stosować także do opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, szczególne korzystanie z wód oraz składowanie odpadów, należnych do 1 października 2001 r.

Zezwolenia wydane na podstawie dotychczasowych przepisów podmiotom, które przed dniem wejścia w życie ustawy prowadziły działalność w zakresie usuwania, wykorzystywania lub unieszkodliwiania odpadów, zachowają moc na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2008 r. i zastąpią zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wymagane na podstawie ustawy o odpadach. Podmioty, które prowadziły przed dniem wejścia w życie ustawy działalność w zakresie usuwania, wykorzystywania lub unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne, za wyjątkiem odpadów komunalnych, bez zezwolenia, są obowiązane do uzyskania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu tych odpadów, w terminie do dnia 30 czerwca 2002 r.

W ustawie wprowadzającej ww. ustawy znajdują się też przepisy wprowadzające liczne zmiany w innych ustawach, m.in. w Prawie wodnym z dnia 24 października 1974 r., w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska z dnia 20 lipca 1991 r., w ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 października 1991 r.

Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Rodzinny biznes: kłopoty na bank?

You have done such a great work with complete dedication in this site steamwalletgenerator

11 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Biznes po stronie dobra

Free NCERT Solutions for the class 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 for the subjects Maths, Science, Hindi, Physics, Chemistry, Biology, English, Social Science (History, Geography,...

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Biznes po stronie dobra

forum is very good.

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Within the same manner that inbreeding among human populations can boom the frequency of commonly rare genes that cause sicknesses, the selective breeding that created the...

86 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

A Best Essay Services study which dog breeders to avoid. ... The term "Outdoor breeder" is every now and then used to explain dog breeders with little experience or...

86 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Planuję założyć własną działalność - od czego zacząć?

Hej, od czego zacząć? Zakładając, że przoedmiot działalności masz ustalony, ja skupiłabym się na formie platności. W dzisiejszych czasach, ludzie chcą płacić...

102 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Assignment help service in usa for the student seeking help. We are provide the assignment help, writing service with the professional academic writer in minimal price.

86 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

assignment help

86 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018