Dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw

Poniedziałek
02.07.2001
Rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielenia dotacji przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
 
Dnia 24 czerwca 2001 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania dotacji przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości [Dz. U. nr 57, poz. 598]. Zgodnie z tymi przepisami Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) może udzielać przedsiębiorcom następujących dotacji:
  • szkoleniowej (tylko małym przedsiębiorcom) – na finansowanie uczestnictwa w szkoleniach z zakresu: zarządzania zasobami przedsiębiorstwa; przepisów prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności w Polsce i w Unii Europejskiej; zastosowania technik informatycznych w przedsiębiorstwie; marketingu; finansowania rozwoju przedsiębiorstwa;
  • na sfinansowanie części kosztów uzyskania certyfikatu z zakresu systemu zarządzania jakością, środowiskiem lub bezpieczeństwem pracy (dotacja dla małych i średnich przedsiębiorców);
  • na sfinansowanie części kosztów usług doradczych związanych z dopuszczeniem akcji emitowanych przez przedsiębiorcę na giełdę lub wprowadzeniem na nieurzędowy, regulowany rynek papierów wartościowych, czyli na przygotowanie do uczestnictwa w rynku kapitałowym (dotacja dla małych i średnich przedsiębiorców).

Zgodnie z § 1 rozporządzenia dotacja szkoleniowa może być udzielona na szkolenie nie tylko właściciela i współwłaściciela firmy, ale także pełnomocnika, prokurenta, osoby wchodzącej w skład zarządu lub zajmującej w firmie kierownicze stanowisko. Przez uczestnictwo w szkoleniu należy rozumieć także odpłatne studia podyplomowe. O dotację można ubiegać się po zakończeniu szkolenia. Nie może ona przekraczać na jedną osobę 60% ceny netto szkolenia i 1.000 złotych, a łączna wartość tej dotacji dla jednego przedsiębiorcy w ciągu roku – 5.000 złotych.

Zgodnie z § 2 rozporządzenia dotacja na uzyskanie certyfikatu może być udzielona na finansowanie kosztów:

  1. usług doradczych i szkoleniowych w zakresie projektowania i wdrażania potwierdzonych certyfikatem systemów zarządzania;
  2. audytu certyfikacyjnego, wykonanego przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w systemie akredytacji.

Dotacja na finansowanie kosztów usług doradczych (pkt. a) nie może przekraczać 60% tych kosztów, ani kwoty 20.000 złotych w przypadku małego przedsiębiorcy i 25.000 złotych w przypadku średniego przedsiębiorcy. Dotacja na audyt (pkt. b) nie może przekraczać 60% ceny netto audytu, ani kwoty 6.000 złotych w przypadku małego przedsiębiorcy i 12.000 złotych w przypadku średniego przedsiębiorcy. Powyższe limity kwot mogą być zwiększone o 50% w przypadku projektowania i wdrażania jednocześnie więcej niż jednego systemu zarządzania.

Dotacja na przygotowanie do uczestnictwa w rynku kapitałowym nie może przekraczać 60% ceny netto usług doradczych ani kwoty 100.000 złotych. Dotacja ta, jak również dotacja na uzyskanie certyfikatu, nie mogą być udzielone przedsiębiorcy, który na te same cele korzystał z pomocy publicznej lub zalega z opłacaniem podatków lub składek ZUS.

Przedsiębiorcy ubiegający się o poszczególne dotacje występują do PARP z wnioskiem sporządzonym według wzoru załączonego do rozporządzenia. Do wniosku należy dołączyć - wymienione w rozporządzeniu - dokumenty świadczące o spełnieniu warunków pozwalających na udzielenie poszczególnych dotacji, przy czym PARP może żądać od przedsiębiorcy przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków. Dotacja udzielana jest w drodze umowy pomiędzy PARP a przedsiębiorcą.

Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Nie zapomnij o szkoleniach bhp

Co się dzieje w przypadku gdy kursy bhp się nie odbędą? Wydaje mi się, że wtedy kary są bardzo wysokie.

22 wypowiedzi
ostatnia 16.07.2018
Finansowanie reklamy we franczyzie

Podstawowym źródłem finansowania działań marketingowych we franczyzie są środki pieniężne zebrane z wpłat na wspólny fundusz przeznaczony na ten cel. Jednakże w...

1 wypowiedzi
ostatnia 16.07.2018
Skuteczna i tania reklama małej firmy

Polecam reklame w aplikacji która łączy klientów z partnerami handlowymi. Koszt 0 zł. Płacimy do 5% kwoty której klient u nas zostawił. Czyli tak naprawdę płacimy...

407 wypowiedzi
ostatnia 15.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I want to encourage that you continue your great writing, have a nice day! Wifi hacking apk

82 wypowiedzi
ostatnia 14.07.2018
Biznes po stronie dobra

Dollar General company has its origins in Scottsville, Kentucky from James Luther “J.L.” Turner and his son Cal Turner. James Turner’s father died in an accident in 1902...

18 wypowiedzi
ostatnia 12.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I enjoyed over read your blog post. Your blog have nice information I got good ideas from this amazing blog. I am always searching like this type blog post. I hope I will see...

82 wypowiedzi
ostatnia 11.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I enjoyed over read your blog post. Your blog have nice information I got good ideas from this amazing blog. I am always searching like this type blog post. I hope I will see...

82 wypowiedzi
ostatnia 11.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

nice post. Thanks for sharing such an interesting and witty post with us. Electromagnetic spider repellent

82 wypowiedzi
ostatnia 11.07.2018