02.07.2001

Dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw

Rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielenia dotacji przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dnia 24 czerwca 2001 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania dotacji przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości [Dz. U. nr 57, poz. 598]. Zgodnie z tymi przepisami Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) może udzielać przedsiębiorcom następujących dotacji:
  • szkoleniowej (tylko małym przedsiębiorcom) – na finansowanie uczestnictwa w szkoleniach z zakresu: zarządzania zasobami przedsiębiorstwa; przepisów prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności w Polsce i w Unii Europejskiej; zastosowania technik informatycznych w przedsiębiorstwie; marketingu; finansowania rozwoju przedsiębiorstwa;
  • na sfinansowanie części kosztów uzyskania certyfikatu z zakresu systemu zarządzania jakością, środowiskiem lub bezpieczeństwem pracy (dotacja dla małych i średnich przedsiębiorców);
  • na sfinansowanie części kosztów usług doradczych związanych z dopuszczeniem akcji emitowanych przez przedsiębiorcę na giełdę lub wprowadzeniem na nieurzędowy, regulowany rynek papierów wartościowych, czyli na przygotowanie do uczestnictwa w rynku kapitałowym (dotacja dla małych i średnich przedsiębiorców).

Zgodnie z § 1 rozporządzenia dotacja szkoleniowa może być udzielona na szkolenie nie tylko właściciela i współwłaściciela firmy, ale także pełnomocnika, prokurenta, osoby wchodzącej w skład zarządu lub zajmującej w firmie kierownicze stanowisko. Przez uczestnictwo w szkoleniu należy rozumieć także odpłatne studia podyplomowe. O dotację można ubiegać się po zakończeniu szkolenia. Nie może ona przekraczać na jedną osobę 60% ceny netto szkolenia i 1.000 złotych, a łączna wartość tej dotacji dla jednego przedsiębiorcy w ciągu roku – 5.000 złotych.

Zgodnie z § 2 rozporządzenia dotacja na uzyskanie certyfikatu może być udzielona na finansowanie kosztów:

  1. usług doradczych i szkoleniowych w zakresie projektowania i wdrażania potwierdzonych certyfikatem systemów zarządzania;
  2. audytu certyfikacyjnego, wykonanego przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w systemie akredytacji.

Dotacja na finansowanie kosztów usług doradczych (pkt. a) nie może przekraczać 60% tych kosztów, ani kwoty 20.000 złotych w przypadku małego przedsiębiorcy i 25.000 złotych w przypadku średniego przedsiębiorcy. Dotacja na audyt (pkt. b) nie może przekraczać 60% ceny netto audytu, ani kwoty 6.000 złotych w przypadku małego przedsiębiorcy i 12.000 złotych w przypadku średniego przedsiębiorcy. Powyższe limity kwot mogą być zwiększone o 50% w przypadku projektowania i wdrażania jednocześnie więcej niż jednego systemu zarządzania.

Dotacja na przygotowanie do uczestnictwa w rynku kapitałowym nie może przekraczać 60% ceny netto usług doradczych ani kwoty 100.000 złotych. Dotacja ta, jak również dotacja na uzyskanie certyfikatu, nie mogą być udzielone przedsiębiorcy, który na te same cele korzystał z pomocy publicznej lub zalega z opłacaniem podatków lub składek ZUS.

Przedsiębiorcy ubiegający się o poszczególne dotacje występują do PARP z wnioskiem sporządzonym według wzoru załączonego do rozporządzenia. Do wniosku należy dołączyć - wymienione w rozporządzeniu - dokumenty świadczące o spełnieniu warunków pozwalających na udzielenie poszczególnych dotacji, przy czym PARP może żądać od przedsiębiorcy przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków. Dotacja udzielana jest w drodze umowy pomiędzy PARP a przedsiębiorcą.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0