01.08.2001

Sprawozdania z otrzymanej pomocy

Nowe przepisy

Rozporządzenie w sprawie określenia przedsiębiorców zobowiązanych do składania organowi dozorującemu sprawozdań dotyczących otrzymanej pomocy oraz ustalenia zakresu obowiązków związanych ze składaniem takich sprawozdań.

Dnia 21 lipca 2001 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie określenia przedsiębiorców zobowiązanych do składania organowi nadzorującemu sprawozdań dotyczących otrzymanej pomocy oraz ustalenia zakresu obowiązków związanych ze składaniem takich sprawozdań (Dz. U. nr 69, poz. 718). Rozporządzenie zostało wydane na podstawie ustawy z 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Zgodnie z przepisami rozporządzenia obowiązek składania sprawozdań dotyczy przedsiębiorców prowadzących:

 • działalność gospodarczą w zakresie:
  1. kopalnictwa surowców siarkonośnych (chodzi o działalność gospodarczą oznaczoną, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności - PKD, jako sekcja C podklasa 14.30. B),
  2. transportu lądowego (PKD: sekcja I grupa 60.1 i 60.2),
  3. transportu lotniczego (PKD: sekcja I grupa 62.1 i 62.2),
  4. usług pocztowych i telekomunikacyjnych (PKD: sekcja I dział 64),
  5. pośrednictwa finansowego (PKD: sekcja J),
  6. włókiennictwa (PKD: DB dział 17),
 • działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych na podstawie zezwoleń wydanych z upoważnienia ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych,
 • zakłady pracy chronionej (bez względu na rodzaj prowadzonej działalności).

Sprawozdania powinny zawierać szczegółowe informacje o przedsiębiorcy, np. czy jest mały lub średni; o jego rachunku zysków i strat; strukturze produkcji; zobowiązaniach; głównych wierzycielach. Przedsiębiorcy zobowiązani też są do podania podstawy prawnej udzielonej pomocy, np. pomoc na podstawie ustawy, decyzji, uchwały, umowy oraz informacji o formie pomocy, np. forma dotacji, dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, zwolnienia z podatku lub odliczenia od podatku. W sprawozdaniu należy również podać, na co była przeznaczona pomoc (np. na wspieranie prac badawczo-rozwojowych, utrzymanie poziomu zatrudnienia lub tworzenie nowych miejsc pracy, ochronę środowiska). W sprawozdaniu należy również podać ocenę stopnia realizacji założonego przeznaczenia oraz efektywności przyznanej pomocy publicznej.

Sprawozdania składa się na formularzu, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia, w terminie do 30 czerwca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym powstał obowiązek sprawozdawczy.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0